Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u RijeciBroj postupka
Stečajni dužnikStečajna masa iza Vior d.o.o. - , Stečajni upraviteljZinko Grgurić - Ante Starčevića 5 , Rijeka
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponudu30.04.2020.Datum dražbe31.03.2020.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost180.000,00 EUR (1.306.764,00 HRK)
(pravo građenja - Nekretnina Početna prodajna cijena: 180.000,00 € u protuvrijednosti kuna na dan uplate po prodajnom tečaju HNB-a )
  
NapomenaZbog izvanredne okolnosti izazvane globalnom epidemijom korona virusom, produljuje se rok za primanje ponuda i uplate jamčevine do dana 30. travnja 2020. godine, dok će datum za otvaranje pisanih ponuda pri javnom biležniku biti naknadno objavljen, a u dogovoru sa javnim bilježnikom. Ukoliko se ukaže potreba za ponovnim produženjem navedenih rokova, isto ćemo putem sudačke mreže također pravovremeno objaviti.
Oglas:
Zbog izvanredne okolnosti izazvane globalnom epidemijom korona virusom,  produljuje se rok za primanje ponuda i uplate jamčevine do dana 30. travnja 2020. godine,  dok će datum za otvaranje pisanih ponuda pri javnom biležniku biti naknadno objavljen, a u dogovoru sa javnim bilježnikom.
Ukoliko se ukaže potreba za ponovnim produženjem navedenih rokova, isto ćemo putem sudačke mreže također pravovremeno objaviti.

Za stečajnog dužnika stečajnu masu iza Vior d.o.o. u stečaju,

Zinko Grgurić

Stečajni upravitelj Zinko Grgurić u nastavku postupka radi naknadne diobe stečajne mase iza VIOR d.o.o. u stečaju, Ćikovići 126, Kastav, OIB: 99287517909 pri Trgovačkom sudu u Rijeci, poslovni broj: St-153/2014, na temelju Odluke skupštine vjerovnika od dana 11. listopada 2016. godine objavljuje:

 
                       
OGLAS O PRODAJI NEKRETNINE – PRAVA GRAĐENJA
Prikupljanjem pismenih ponuda putem javnog bilježnika
 
1. PREDMET PRODAJE:
Nekretnina – pravo građenja koja se u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, Zemljišnoknjižnom odjelu Opatija vodi kao:
Pravo građenja na kč.br. 960/2, zk.ul. 1699 k.o. 320005 Opatija, Poslovna zgrada, k.b. 126 – izgrađeno na pravu građenja, površine 227 m2, upisano u zk.ul.1700, k.o. 320005 Opatija.
 
2. UVJETI PRODAJE:
2.1.  Nekretnina iz točke 1. ovog Oglasa prodaje se po početnoj prodajnoj cijeni od 180.000,00 EUR plativo u kunama na dan plaćanja po prodajnom tečaju HNB-a, a ispod koje cijene se predmetna nekretnina ne može prodati.
2.2. Sve poreze, pristojbe i ostale troškove u svezi s prodajom nekretnine snosi kupac.
2.3. Pravo podnijeti pismenu ponudu imaju sve pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim Oglasom uz preduvjet da su uplatili jamčevinu.
Ponude se dostavljaju isključivo preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu javnog bilježnika Sunčice Žužić Kovačić, Ante Starčevića 5, 51000 Rijeka s naznakom: „Ponuda za St-153/2014 – ne otvarati“
Pismena ponuda mora biti zaprimljena u uredu imenovanog javnog bilježnika najkasnije do 30.3.2020. godine.
Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir.
2.4. Pismena ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju:
1.     ime, prezime/naziv,
2.     adresu/sjedište,
3.     OIB,
4.     broj kontakta (telefon/e-mail),
5.     broj žiro računa ili drugog računa ponuditelja,
6.     ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom,  
7.     naznaku visine ponuđene cijene
8.     dokaz o uplati jamčevine u iznosu u 10% od početne prodajne cijene (18.000,00 EUR plativo u kunama na dan plaćanja po prodajnom tečaju HNB-a) u privitku
2.5.  Jamčevina iznosi 10 % od početne prodajne cijene – 18.000,00 EUR plativo u kunama na dan plaćanja po prodajnom tečaju HNB-a, a uplaćuje se u korist žiro računa: Stečajna masa iza VIOR d.o.o u stečaju, broj IBAN: HR21 2488 0011 1001 3322 3 otvoren kod BKS Bank uz  opis plaćanja: „jamčevina u predmetu St-153/2014.  
Uplata jamčevine mora biti vidljiva na žiro računu stečajnog dužnika najkasnije na dan30.3.2020. godine.  
Najpovoljnijem ponuditelju-kupcu će plaćena jamčevina biti uračunata u kupoprodajnu cijenu, dok će se ostalim ponuditeljima jamčevina vratiti u roku od 8 dana od dana javnog otvaranja ponuda bez kamata.
2.6. Javno otvaranje pravodobnih pismenih ponuda zakazuje se za dan: 31.3.2020. godine pri javnom bilježniku Sunčici Žužić Kovačić, Ante Starčevića 5, 51000 Rijeka u 14:00 sati.
2.7. Najpovoljnija pismena ponuda je ona koja ponudi najveću cijenu.
Svi ponuditelji bit će u roku od 3 dana od javnog otvaranja ponuda pismeno obaviješteni o rezultatima otvaranja ponuda, a najbolji ponuditelj bit će pozvan radi sklapanja kupoprodajnog ugovora.
Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan je u roku od 8  dana od sklapanja kupoprodajnog ugovora na žiro račun Stečajne mase iza Vior d.o.o. u stečaju : IBAN: HR21 2488 0011 1001 3322 3 otvoren kod BKS Bank uplatiti cjelokupnu kupoprodajnu cijenu.   
Ukoliko ponuditelj ne uplati kupoprodajnu cijenu u cijelosti i u roku gubi pravo na povrat jamčevine.
2.8. Prodaja se vrši po načelu viđeno-kupljeno u trenutku otvaranja pismenih ponuda, pa prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke kupljene nekretnine.
2.9. Za sve dodatne informacije u svezi prodaje predmetne nekretnine mogu se dobiti radnim danom na telefon broj: 051 320 746 ili e-mail: zinkogrguric@gmail.com.  
 
3. POSEBNE NAPOMENE:
3.1. Glede zk.ul. 1700  k.o. Opatija,  upisano u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, zemljišnoknjižnog odjela Opatija postoje sljedeće upisi:
- Zaprimljeno 22.02.2013. broj Z-1052/13, Temeljem čl. 127 st.1 Zakona o zemljišnim knjigama zabilježuje se žalba VIOR d.o.o. u stečaju, Opatija, M. Tita 192 po stečajnom upravitelju Brunu Ahelu pp. Milanu Musulinu, odvjetniku iz Rijeke, protiv ovosudnog rješenja poslovni br. Z-10003/12.
- Zaprimljeno 12.05.2014. broj Z-2768/14( OZN.Z-2780/14), Temeljem ovosusudnog rješenja posl.br. Z-1052/13-8 od 7, svibnja 2014. te čl. 111.st.1 ZZK zabilježuje se odbijeni predlagtelja Delibegović Edina za uknjižbu prava građenja.
- Zaprimljeno 27.05.2014. broj Z-3005/14, Temeljem čl. 127. st.1. ZZK zabilježuje se žalba Delibegović Edina , protiv ovosudnog rješenja poslovni br. Z-1052/13 (Z-10003/12, Z-Z-2768/14), na nekretninama upisanim u A, odnosno pravu građenja grč. 141/2..
- Zaprimljeno 12.10.2016.g. pod brojem Z-25206/2016, ZABILJEŽBA, SPOR, TUŽBA I PRIJEDLOG ZA IZDAVANJE PRIVREMENE MJERE, POSL.BR.P-269/2014; P-4135/2015 (OVR-415/2014) 08.06.2014, zabilježuje se spor do pravomoćnog okončanja postupka , na nekretnine VIOR D.O.O., u stečaju , tužitelja Delibegović Edin, OIB: 55110047297, PUT PUBOVO 3, MIHOTIĆI, MATULJI, spram tuženika Vior d.o.o. u stečaju, radi utvrđenja vlasništva nad pravom građenja.
- Zaprimljeno 07.06.2019.g. pod brojem Z-16115/2019, PREDBILJEŽBA, NOSITELJ PRAVA GRAĐENJA, UGOVOR O KUPOPRODAJI PRAVA GRAĐENJA 31.05.2019, UGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINE - PRAVA GRAĐENJA 14.05.2019, REDOVNI IZVADAK IZ SUDSKOG/POSLOVNOG REGISTRA 31.05.2019, PUNOMOĆ SPECIJALNA 29.05.2019., HERMES INŽENERING SVETOVANJE, NEPREMIČNINE IN STORITVE D.O.O., OIB: 68130884635, SLOVENIJA, 9000 MURSKA SOBOTA, SLOVENSKA ULICA 40 (podnesen je zahtjev za brisanje predmetne predbilježbe)
3.2 Stečajni dužnik nije u posjedu predmeta prodaje, a za građevinu sagrađenu na pravu građenja postupak legalizacije je u tijeku i plaćene su obveze prema Gradu Opatiji.
3.3. U pogledu predmeta prodaje vode se tri parnična postupka:
1) U parničnom postupku tužitelja Edina Delibegovića protiv stečajne mase Vior d.o.o. u stečaju radi utvrđenja prava vlasništva na pravu građenja pred Trgovačkim sudom u Rijeci, poslovni broj: P-361/2016 (ranije: P-269/2014, P-4135/15), donesena je prvostupanjska Presuda dana 25.svibnja 2018. godine kojom presudom je u cijelosti odbijen tužbeni zahtjev tužitelja. Na navedenu presudu tužitelj je podnio žalbu koja na rješavanju na Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske.
2) U parničnom postupku tužitelja Županijskog državnog odvjetništva protiv 1. tuženika: stečajne mase iza Vior d.o.o. u stečaju i 2. tuženika: Eurotravel d.o.o. u stečaju radi utvrđenja ništetnosti ugovora pred Trgovačkim sudom u Rijeci, poslovni broj P-964/2015: Rješenjem suda od dana 25. srpnja 2016. godine stavljeno je izvan snage raspravno rješenje od 20. siječnja 2016. g. o donošenju presude zbog ogluhe, te je utvrđen prekid postupka zbog otvaranja stečajnog postupka nad 2. tuženikom. Zbog žalbe tužitelja, spis je na Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske na rješavanju.
3) Parnični postupak tužitelja stečajne mase Vior d.o.o. u stečaju protiv tuženika Edina Delibegovića radi predaje u posjed i privremene mjere pred Trgovačkim sudom u Rijeci, poslovni broj P-621/2016: donesena je pravomoćna Presuda zbog ogluhe te je tuženiku naloženo predati tužitelju u posjed predmetnu nekretninu (predmet prodaje).
Što se tiče prijedloga za određivanje privremene mjere, ista mjera je određena Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci od dana 14. listopada 2016. godine, poslovni broj R1- 150/2016, na koje Rješenje je protivnik osiguranja Edin Delibegović uložio žalbu, a koja žalba je odbijena te je potvrđeno Rješenje Trgovačkog suda u Rijeci, posl. Br.: R1-150/16.
Stoga je stečajni dužnik putem punomoćnika predložio provedbu predmetne privremene mjere putem Općinskog suda u Rijeci, a koji predmet se vodi pod poslovnim brojem Ovr- 1930/18.
4. Predajom ponude ponuditelj prihvaća da je u cijelosti upoznat sa svim rizicima glede prava vlasništva nad predmetom prodaje koji proizilaze iz zabilježbi i parnica navedenih pod posebnim napomenama u ovom oglasu.
Ponuditelj je stoga u cijelosti upoznat i sa svim potencijalnim pravima trećih osoba koja mogu proizaći iz navedenih postupaka i prihvaća sve te rizike na svoj teret te se odgovornosti prodavatelja za bilo kakve nedostatke na predmetu prodaje isključuju u cijelosti.
 

Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
131.03.2020Stečajna masa iza Vior d.o.o., Zinko Grgurić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
211.04.2019Stečajna masa iza Vior d.o.o., Zinko Grgurić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
311.04.2019Stečajna masa iza Vior d.o.o., Zinko Grgurić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
422.02.2018Stečajna masa iza Vior d.o.o., Zinko Grgurić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
514.12.2017Stečajna masa iza Vior d.o.o., Zinko Grgurić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
6Stečajna masa iza Vior d.o.o., Zinko Grgurić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 6 (50/6)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status