Obavijest stalnim sudskim vještacima


1) Sukladno čl. 31. Pravilnika o stalnim sudskim vještacima (NN 38/14) stalni sudski vještaci dužni su izraditi pečata sadržaja i oblika opisanog u navedenom članku Pravilnika te otisak istog, radi pohrane, dostaviti Županijskom/Trgovačkom sudu koji ih je imenovao.

2) Sukladno čl. 33. Pravilnika o stalnim sudskim vještacima stalni sudski vještaci mogu zatražiti izdavanje službene iskaznice.

Za izdavanje iskaznice potrebno je podnijeti zahtjev Županijskom/Trgovačkom sudu koji je imenovao sudskog vještaka. Zahtjev, osim imena i prezime i adrese vještaka mora sadržavati i broj OIB-a.

Zahtjevu je potrebno priložiti fotografiju promjera 28x32 mm, presliku rješenja o imenovanju sudskim vještakom te potvrdu o uplaćenih 75,00 HRK na račun Ministarstva pravosuđa.

Primjerak uplatnice sa podacima (kliknuti za PDF):

Vještaci


Projekt čini jedinstvenu bazu svih sudskih vještaka u Hrvatskoj, na engleskom i hrvatskom jeziku.

Podaci su prikupljeni putem sudova i u direktnom kontaktu sa vještacima, a u dogovoru sa kojima se također periodično vrši i ažuriranje. Ovakav popis web stranica prije projekta nije postojao te je na ovaj način prikupljena prva jedinstvena elektronička baza što je značajno utjecalo na brzinu i dostupnost administracije na sudovima, te je u konačnici rezultiralo međusobnom integracijom rada i komunikacije svih sudova.

12. lipnja 2008. donesen je novi Pravilnik po kojem je nužna jedinstvena elektronička baza podataka za područje cijele Hrvatske a koju je Sudačka mreža već imala realiziranu.

Postoji mogućnost pretraživanja primjerice po županijama, te se uz opće informacije, mogu naći i podaci o stručnosti, granama koje sudski vještaci pokrivaju i njihovim specijalnostima. Uz podatke o svakom vještaku nalaze se i informacije jesu li spremni raditi i izvan stalnog mjesta boravka, o dosadašnjim vještačenjima itd.Time se potencijalnim korisnicima omogućava lakša pretraga i brži kontakt sa vještacima.

Sve podatke unose i ažuriraju djelatnici na trgovačkim i županijskim sudovima uz aktivnu podršku Sudačke mreže.

Pretraga vještaka

Ime i prezime / Tvrtka / adresa
Grana djelatnosti
Podgrana djelatnosti
Županija
Grad
  

Napomena: Prikazane grane i podgrane definirala je struka odnosno strukovne udruge i sudovi. Precizno područje vještačenja za koje je svaki sudski vještak sa popisa imenovan navedeno je u podgranama, a grane služe za lakše pretraživanje.