Odluka o proglašenju Zakona o dopunama Stečajnog zakona


48uep6bbphidvals|2149
48uep6bbphidcol4|ID
48uep6bbph|2030E0C0CMS_dokumenti|Text0


HRVATSKI SABOR

3055

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA STEČAJNOG ZAKONA

Proglašavam Zakon o dopunama Stečajnog zakona, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 1. listopada 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/96

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 5. listopada 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O DOPUNAMA STEČAJNOG ZAKONA

Članak 1.

U Stečajnom zakonu (»Narodne novine«, br. 44/96., 29/99., 129/00., 123/03. i 82/06.) u članku 54. stavku 2. točki 3. iza riječi: »danu« dodaje se zarez i riječi: »satu i minuti«.

Članak 2.

Iza članka 335. dodaje se glava X.a, naslov i članci 335.a, 335.b, 335.c, 335.d, 335.e, 335.f, 335.g, 335.h, 335.i, 335.j, 335.k, 335.l i 335.m koji glase:

»Glava X.a
SKRAĆENI STEČAJNI POSTUPAK

Članak 335.a

(1) Na temelju zahtjeva Ministarstva financija – Porezne uprave stečajni sudac donosi rješenje o pokretanju skraćenog stečajnog postupaka ili taj zahtjev odbacuje rješenjem.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se za svaku pravnu osobu:

1. koja nema zaposlenih,

2. za koju su ispunjeni uvjeti iz članka 4. stavka 4. ovoga Zakona,

3. za koju nisu ispunjeni uvjeti za pokretanje drugog postupka radi brisanja iz sudskog registra.

Članak 335.b

Zahtjev iz članka 335.a ovoga Zakona sadrži:

1. podatke o tvrtki i sjedištu pravne osobe, uključujući i njezinu adresu, te brojeve njezinih računa,

2. podatke o iznosu nepodmirenih tražbina koje čekaju na namirenje,

3. podatke o imovini pravnih osoba, ako podnositelj zahtjeva raspolaže tim podacima.

Članak 335.c

Na temelju zahtjeva iz članka 335.a ovoga Zakona osnovat će se spisi za svaku pravnu osobu posebno.

Članak 335.d

Za svaku pravnu osobu posebno sud će po službenoj dužnosti pribaviti izvadak iz sudskog registra.

Članak 335.e

Nakon pribavljanja izvatka iz sudskog registra sud će:

1. zatražiti od članova uprave, odnosno osoba ovlaštenih za zastupanje da u roku od petnaest dana podnesu sudu javnobilježnički ovjerovljen prokazni popis imovine pravne osobe, uz upozorenje da se davanjem netočnih ili nepotpunih podataka izlažu odgovornosti kao za lažan iskaz pred sudom,

2. objaviti oglas u »Narodnim novinama« kojim će pozvati vjerovnike da najkasnije u roku od četrdeset pet dana od objave poziva predlože otvaranje stečajnoga postupka.

Članak 335.f

Oglas iz članka 335.e ovoga Zakona sadržavat će podatke o tvrtki pravne osobe i o visini tražbina koje čekaju na naplatu iz sredstava s računa. Sud će u oglasu upozoriti vjerovnike o pravnim posljedicama nepodnošenja prijedloga za otvaranje stečajnoga postupka iz članka 335.h ovoga Zakona.

Članak 335.g

(1) Prilikom podnošenja zahtjeva iz članka 335.a ovoga Zakona podnositelj zahtjeva dužan je predujmiti troškove objavljivanja oglasa iz članka 335.e točke 2. ovoga Zakona. Ako se ne uplati trošak objave oglasa sud će odbaciti zahtjev iz članka 335.a ovoga Zakona.

(2) Iznos troška objave oglasa iz članka 335.e ovoga Zakona propisat će odlukom Vlada Republike Hrvatske.

Članak 335.h

(1) Ako članovi uprave ili osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe u roku od petnaest dana ne podnesu prokazni popis imovine pravne osobe ili ako iz toga popisa proizlazi da pravna osoba ima imovinu koja ne bi bila dostatna ni za pokriće predvidivih troškova stečajnoga postupka, te ako u roku od četrdeset pet dana ni jedan vjerovnik ne predloži otvaranje stečajnoga postupka i ne predujmi sredstva za pokriće troškova toga postupka, smatrat će se da je pravna osoba nesposobna za plaćanje.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka sud će po službenoj dužnosti donijeti rješenje o otvaranju i zaključenju stečajnoga postupka. Odredbe članka 63. te članaka 196. do 202. ovoga Zakona primijenit će se na odgovarajući način.

Članak 335.i

Ako se ne ispune uvjeti za istovremeno otvaranje i zaključenje stečajnog postupka nad pravnom osobom u smislu odredbe članka 335.h ovoga Zakona, sud će obustaviti skraćeni stečajni postupak i donijeti rješenje o pokretanju prethodnog postupka, odnosno otvaranju stečajnog postupka, na koje se primjenjuju opće odredbe ovoga Zakona, osim ako odredbama ove Glave nije drugačije propisano.

Članak 335.j

Vjerovnike koji predlože otvaranje stečajnog postupka, osim podnositelja zahtjeva iz članka 335.a ovoga Zakona, sud će pozvati na solidarno plaćanje predujma za pokriće troškova postupka. Ovi vjerovnici oslobođeni su plaćanja dodatne pristojbe za vođenje stečajnog postupka iz članka 39.a ovoga Zakona.

Članak 335.k

(1) Ako sud obustavi skraćeni stečajni postupak i donese rješenje o pokretanju prethodnog postupka sukladno odredbi članka 335.i ovoga Zakona, stečajni sudac može za privremenog stečajnog upravitelja postaviti odvjetnika, javnog bilježnika ili osobu s liste stečajnih upravitelja ili liste sudskih vještaka

(2) Za privremenog stečajnog upravitelja iz stavka 1. ovoga članka ne može se postaviti osoba koja ne ispunjava uvjete iz članka 20. stavka 3. i 4. ovoga Zakona.

Članak 335.l

(1) Sudski savjetnici ovlašteni su provoditi skraćeni stečajni postupak. Na temelju tako provedenog postupka sudski savjetnik podnosi sucu kojeg na to ovlasti predsjednik suda, pisani prijedlog na temelju kojeg sudac donosi odluku iz članka 335.h ovoga Zakona.

(2) U uvodu odluke navest će se da je odluka donesena na temelju prijedloga sudskog savjetnika.

Članak 335.m

Rješenja iz članka 335.l ovoga Zakona smatrat će se prigodom vrednovanja obujma sudačkoga rada novim stečajnim predmetom.«

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 423-05/10-01/01

Zagreb, 1. listopada 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

 

Pretraživanje prodaje

Najnovije ponude


 • Rok za ponudu: 01.07.2024.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 700,00 EUR (5.081,86 HRK)
  (MOTORNO VOZILO)
 • Stečajni dužnik: GOROŽUP - BIN d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 05.07.2024.
 • Datum dražbe: 12.07.2024.
 • Vrijednost: 29.524,50 EUR (214.341,97 HRK)
  (Poslovni prostor)
 • Stečajni dužnik: INDUSTROGRADNJA d.d.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu: 05.07.2024.
 • Datum dražbe: 12.07.2024.
 • Vrijednost: 3.322,22 EUR (24.118,65 HRK)
  (Projektna dokumentacija)
 • Stečajni dužnik: Bjelovarsko-bilogorske vode d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Bjelovaru
više >>
 • Rok za ponudu: 05.07.2024.
 • Datum dražbe: 11.07.2024.
 • Vrijednost: 0,00 EUR (0,00 HRK)
  (Motorno vozilo - Audi )
 • Stečajni dužnik: KRAJK HAS d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 25.06.2024.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 3.311,78 HRK (456,18 EUR)
  (Nekretnina iz zk.ul. 2305 k.o. POBJENIK k.č. 97/40 Šikara Vučača 9.941 m2, Općinski sud u Čazmi )
 • Stečajni dužnik: Megalopter j.d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 05.07.2024.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 0,00 EUR (0,00 HRK)
  (Strojevi i oprema– sukladno tablici iz oglasa Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: VJESNIK d.d.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 19.07.2024.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 0,00 EUR (0,00 HRK)
  (TERETNA VOZILA I RAZLIČITE POKRETNINE IZ NALAZA I MIŠLJENJA VJEŠTAKA Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: TIM POPOVAČA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 01.07.2024.
 • Datum dražbe: 03.07.2024.
 • Vrijednost: 2.351,50 EUR (17.071,42 HRK)
  (motorno vozilo: T3b – Četverocikl, T, marka LINHAI LH300 ATV, god. 2019., broj šasije: LL8RAP4W8K0C00550. )
 • Stečajni dužnik: IJELAK PROMET j.d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Bjelovaru
više >>
 • Rok za ponudu: 02.07.2024.
 • Datum dražbe: 05.07.2024.
 • Vrijednost: 3.778,00 EUR (27.427,52 HRK)
  (FIAT, DOBLO 1.2 JTD, godina proizvodnje 2011 )
 • Stečajni dužnik: TOBOGAN d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku
više >>
 • Rok za ponudu: 03.07.2024.
 • Datum dražbe: 04.07.2024.
 • Vrijednost: 31.426,88 EUR (228.152,86 HRK)
  (POKRETNINE – strojevi za obradu drveta te ostala osnovna sredstva, zalihe drvnog materijala )
 • Stečajni dužnik: MASSIVE LAMELLAS d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>