Bid details:
NameStatusRok za ponudu prošao
CourtCommercial court of ZagrebProcedure Number
Bankruptcy debtorStečajna masa iza DIRINGER&SCHEIDEL d.o.o. - II odvojak Deverićeve 5, Donja LomnicaBankruptcy trusteeMato Čičak - II. odvojak Deverićeve 5, Donja Lomnica (Velika Gorica)
Assets categoryType of assets
Bid deadline17.06.2022.Auction date
New date for bidsNew auction date
Value64.116,54 HRK (8.831,72 EUR)
(Obveznice izdane od strane Lanište d.o.o. – broj komada 19.973 )
  
NoteRok za dostavu ponuda 17.06.2022.g.
Ad:

Temeljem odluke skupštine vjerovnika Stečajne mase masa iza DIRINGER&SCHEIDEL d.o.o. Donja Lomnica, II odvojaka Deverićeve 5, OIB:26753301684, od 19. svibnja 2022. godine, u stečajnom postupku St-3736/21 pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu, stečajni upravitelj objavljuje.
              
PRVI  OGLAS

za unovčenje stečajne mase (vrijednosnih papira)
Stečajne mase iza Diringer&Scheidel  d.o.o. u stečaju, i to za:
 
I.                    Predmet prodaje

Red. broj

Vrijednosni papiri

Vrijednost
imovine

1

Obveznice izdane od strane LANIŠTE d.o.o. za graditeljstvo i uslugesa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 37553848651, broj komada – 19.973, izdane i uključene u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire te da se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.  vode pod oznakom LNGU-O-31AE,    ISIN: HRLNGUO31AE3, CFI oznaka: DBFUAR,  te da nikada nisu prenesene na vlasničku poziciju brisanoga društva već se drže na skrbničkom računu INGRE otvorenom kod skrbničke banke – ZAGREBAČKA BANKA dioničko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB: 92963223473,
temeljem utvrđene tražbine prednika stečajne mase u pred stečajnoj nagodbi TD INGRA d.d. koja je postala pravomoćna rješenjem Trgovačkoga suda u Zagrebu broj Stpn-205/14.
 
U odnosu na gore navedenu imovinu  TD INGRA d.d. u svrhu stjecanja obveznica Društva dala Opću ponudu koja je od dana 31. kolovoza 2020. godine objavljena na web stranicama SKDD-a, gdje u točki IV. Opće ponude ponuditelj nudi cijenu od 3,21 kunu za svaku slobodnu obveznicu, gdje kupoprodajna cijena uključuje i stečene kamate obračunate do dana isplate kupoprodajne cijene.

 
64.116,54

 
II.Uvjeti prodaje
 
2. Vrijednosni papiri iz točke I. ovoga oglasa, se prodaju kao cjelina po utvrđenoj cijeni od 64.116,54 kn,
 
3. Naveden vrijednost predstavlja početnu cijenu ispod koje se vrijednosni papiri ne mogu prodati. Sve poreze u svezi s prodajom snosi kupac,
 
4. Pravo podnijetu pisanu ponudu imaju sve domaće ili inozemne pravne i fizičke osobe, pod uvjetom određenim zakonom i ovim oglasom, uz preduvjet da se uplati jamčevina. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnoga upravitelja Mato Čičak, 10412 Donja Lomnica, II odv. Deverićeve 5,  poštanskim putem preporučeno sa naznakom „ St–3736/21 - Ponuda  za Stečajna masa iza Diringer&Scheidel d.o.o. u stečaju za 1. oglas – ne otvaraj“,
 
5. Ponude se dostavljaju stečajnom upravitelju zaključno sa 17. lipanj 2022.god. kao posljednjeg dana roka predaje ponuda poštanskom uredu preoručeno, kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir,
 
6. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime fizičke osobe/naziv pravne osobe, adresa/sjedište, OIB, kontakt – telefon,  e-pošta, broj računa), ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom ukoliko se koristi, naznaka visine cijene koja se nudi za paket vrijednosnih papira, izvadak iz nadležnoga registra, te dokaz o uplati jamčevini u privitku ponude,
 
7. Jamčevina iznosi 10% od početne cijene naznačene u točki 1., odnosno 6.411,65 kuna i uplaćuje se  na račun Stečajna masa iza DIRINGER&SCHEIDEL u stečaju  d.o.o. broj računa - IBAN-a: HR49 2488 0011 1001 4329 2  otvorenkodBKS Bank AG, Glavna poslovnica Zagreb, Ivana Lučića 2a, uz opis plaćanja „jamčevina u predmetu St-3736/2021 za 1. oglas“, te uz upis OIB-a u pozivu na broj odobrenja. Zadnji pravovaljani dan uplate jamčevine 17. lipanj 2022. godine,
 
8. Kupcu uplaćena jamčevina  uračunati će se u cijenu kupoprodaje vrijednosnih papira, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana od dana otvranja ponuda, bez kamata,
 
9. Ponuditelj koji ponudu povuče prije javnoga otvranja ponuda ili ne uplati u cijelosti prodajnu cijenu u određenom roku, ili da ponudu nižu cijenu od utvrđene kao početne, smatrat će se da je odustao od ponude, te nema prava na povrat jamčevine po bilo kojoj osnovi,
 
10. Najpovoljnija pisana ponuda je ona u kojoj se ponudi najveću cijenu. Ukoliko prispije dvije ili više istovjetnih valjanih ponuda, tada će se između ponuditelja održati javno nadmetanje po naćelu „tko da više“,
 
11. Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati u prodaji samo uz ovjerenu specijalnu punmoć,
 
12. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija po zapisniku javnoga bilježnika,  dužan je u roku 8 radnih dana, odnosno  zaključno do 06. srpnja 2022.godine, na isti račun kao i za uplatu jamčevine, uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude te stečajni dužnik zadržava uplaćenu jamčevinu,
 
13. Prodaja se vrši po načelu «viđeno - kupljeno» u trenutku davanja ponude, što isključuje sve naknadne prigovore kupca, pa prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i privatne nedostatke kupljenih vrijednosnih papira po bilo kojoj osnovi,
 
14. Sve troškove sastavljanja, sklapanja po odvjetniku stečajnoga dužnika, ovjere po javnom bilježniku i provedbe ugovora kod nadležnih institucija, pribavljanja dokumentacije te sve poreze, pristojbe i druga davanja u svezi s prodajom snosi u cijelosti kupac,
 
15. Stečajni upravitelj može ne prihvatiti ponudu odnosno odustati od prodaje ukoliko je isto povoljnjije za stečajnu masu,
 
16. Javno otvranje ponuda zakazuje se za dana 27. lipnja 2022. godine, u 10,00 sati u prostorijama Javnoga bilježnika Jasna Žitko, Zagreb, Amruševa 7. Javno otvranje će se održati i ako na istome sudjeluje samo jedan ponuditelj,
 
17. Sve dodatne informacije vezano za oglašenu prodaju, mogu se dobiti radnim danom od 10,00 do 14,00 sati, na telefon 009 229 4488.
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  AuctionOther informationBankruptcy TrusteeBid Type 
...

Bid search

Text search
Court
Assets category


Bankruptcy debtor
Bankruptcy Trustee
Status