Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u VaraždinuBroj postupka
Stečajni dužnikStečajna masa iza Graditelj d.d. - Vrh Čavje 9 , ĆavleStečajni upraviteljMato Čičak - II. odvojak Deverićeve 5, Donja Lomnica (Velika Gorica)
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponudu01.12.2022.Datum dražbe12.12.2022.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost14.000,00 HRK (1.928,43 EUR)
(građevinsko zemljište kč.br. 513/4, Sisak, Nikole Šipuša bb, površine 185 m² Početna cijena 14.000,00 kn/1.858,24 € )
  
NapomenaRok za dostavu ponuda 01.12.2022. godine
Oglas:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

Temeljem odluke skupštine vjerovnika  sa nadnevkom od 08. studenoga 2022.g., stečajnog dužnika Stečajna masa iza GRADITELJ d.d. u stečaju, 10412 Donja Lomnica; II odv. Deverićeve 5; OIB:67120307225, u stečajnom postupku St-3024/22, stečajni upravitelj objavljuje.
 
                                                                                                
PRVI  OGLAS

za unovčenje stečajne mase (nekretnine)
stečajnog dužnika Stečajna masa iza GRADITELJ  d.d. u stečaju, i to za:
 
a) Predmet prodaje
 

Red. broj

Nekretnina

Vrijednost
imovine

 
1.

 
Nekretnina upisano kod Općinskog suda u Sisku, zemljišnoknjižni odjel Sisak, Nikole Šipuša - oranica, k.č.br. 513/3, k.o. Sisak Stari, površine
185 m², što u naravi predstavlja građevinsko zemljište bez pristupnog puta
 

 
 
14.000,00 kn/
1.858,24 €
 
 

 
 
Nekretnina koja je predmet prodaje u ovom oglasu ne može biti prodana za iznos koji bi bio manji od procijenjene vrijednosti iz procjembenoga elaborata  po stalnom sudskome vještaka koji čini sastavni dio ovoga oglasa, temeljem odluke Skupštine vjerovnika od 08.11.2022.g.
 
b) Uvjeti prodaje
 
1. Nekretnina opisana u točki a) ovoga oglasa, se prodaju po utvrđenoj cijeni od 14.000,00 kn/1.858,24 €,
 
2 . Nekretnina opisana u točki a) ovog oglasa nije u posjedu stečajnoga upravitelja, te ista nema pristup sa javne površine kao ni pravu pristupa preko susjednih zemljišnih čestica,
 
3. Naveden vrijednost predstavlja početnu cijenu ispod koje se nekretnina ne može prodati. Sve poreze u svezi s prodajom snosi kupac,
 
4. Pravo podnijetu pisanu ponudu imaju sve domaće ili inozemne pravne i fizičke osobe, pod uvjetom određenim zakonom i ovim oglasom, uz preduvjet da se uplati jamčevina. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnoga dužnika poštanskim putem, preporučeno na adresu stečajnoga upravitelja Mato Čičak, 10412 Donja Lomnica, II odv. Deverićeve 5, sa sa naznakom „ St–3024/22 - Ponuda  za Stečajna masa iza GRADITELJ d.d. u stečaju za 1. oglas – ne otvaraj“.
 
5. Ponude se dostavjaju stečajnom upravitelju zaključno sa 01. prosinac 2022.g. kao posljednjeg dana roka predaje ponuda poštanskom uredu preporučeno, kasnije pristigle odnosno predane ponude smatrat će se nepravdobnim i neće se uzeti u obzir.
 
5. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime fizičke osobe/naziv pravne osobe, adresa/sjedište, OIB, kontakt – telefon ili e-pošta, broj računa - IBAN), ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom, naznaka visine cijene koja se nudi za nekretninu, izvadak iz nadležnoga registra, te dokaz o uplati jamčevini u privitku ponude,
 
6. Jamčevina iznosi 10% od početne cijene naznačene u točki 1., odnosno 1.400,00 kuna/185,82 € i uplaćuje se  na račun Stečajna masa iza GRADITELJ d.d. u stečaju   broj IBAN-a: HR95 2488 0011 1001 4440 4  otvorenkodBKS Bank AG, Podružnica Zagreb, uz opis plaćanja „jamčevina u predmetu St-3024/22 za 1. oglas“, te uz upis OIB-a uplatitelja u pozivu na broj odobrenja. Zadnji pravovaljani dan uplate jamčevine je 01. prosinca 2022.godine,
 
7. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu kupoprodaje nekretnine, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda, bez prava na kamate i drugo,
 
8. Ponuditelj koji ponudu povuče prije javnoga otvranja ponuda ili ne uplati u cijelosti prodajnu cijenu u određenom roku, ili da ponudu nižu cijenu od utvrđene kao početne, smatrat će se da je odustao od ponude, te nema prava na povrat jamčevine po bilo kojoj osnovi,
 
9. Najpovoljnija pisana ponuda je ona koja ponudi najveću cijenu. Ukoliko prispije dvije ili više istovjetnih valjanih ponuda, tada će se između ponuditelja održati javno nadmetanje po načelu „tko da više“,
 
10. Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati u prodaji samo uz ovjerenu specijalnu punmoć,
 
11. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan je u roku 15 radnih dana, na isti račun kao i za uplatu jamčevine, uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude te stečajni dužnik zadržava uplaćenu jamčevinu,
 
12. Prodaja se vrši po načelu «viđeno - kupljeno» u trenutku davanja ponude, što isključuje sve naknadne prigovore kupca, pa prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i privatne nedostatke kupljene nekretnine po bilo kojoj osnovi,
 
13. Sve troškove sastavljanja, sklapanja po odvjetniku stečajnoga dužnika, ovjere po javnom bilježniku i provedbe ugovora kod nadležnih institucija, pribavljanja dokumentacije te sve poreze, pristojbe i druga davanja u svezi s prodajom snosi u cijelosti kupac,
 
14. Stečajni upravitelj može ne prihvatiti ponudu odnosno odustati od prodaje ukoliko je to isto povoljnije za stečajnu masu,
 
15. Javno otvranje ponuda zakazuje se za dana  12. prosinca 2022.godine, u 11,00 sati u prostorijama Javnoga bilježnika Jasna Žitko, Zagreb, Amruševa 7. Javno otvranje će se održati i ako na istome sudjeluje samo jedan ponuditelj. Za slučaj da za zakazanu dražbu ne bi bilo pisanih ponuda, radi racionalnoga postupanja, neće biti javnoga otvranja kod javnoga bilježnika, nego će stečajni upravitelj objaviti novi oglas,
 
16. Sve dodatne informacije vezano za oglašenu prodaju, mogu se dobiti radnim danom od 10,00 do 14,00 sati, na telefon 009 229 4488.
 
 
Datoteka
Procj. elab. k.č.br. 513-4 k.o. Sisak Stari.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
112.12.2022Stečajna masa iza Graditelj d.d., ĆavleMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
212.12.2022Stečajna masa iza Graditelj d.d., ĆavleMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
312.12.2022Stečajna masa iza Graditelj d.d., ĆavleMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4Stečajna masa iza Graditelj d.d., ĆavleMarija RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
5Stečajna masa iza Graditelj d.d., ĆavleMarija RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
6Stečajna masa iza Graditelj d.d., ĆavleMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
7Stečajna masa iza Graditelj d.d., ĆavleMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
8Stečajna masa iza Graditelj d.d., ĆavleMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
9Stečajna masa iza Graditelj d.d., ĆavleMarija RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
10Stečajna masa iza Graditelj d.d., ĆavleMarija RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
11Stečajna masa iza Graditelj d.d., ĆavleMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
12Stečajna masa iza Graditelj d.d., ĆavleMarija RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
13Stečajna masa iza Graditelj d.d., ĆavleMarija RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
14Stečajna masa iza Graditelj d.d., ĆavleMarija RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
15Stečajna masa iza Graditelj d.d., ĆavleMarija RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
16Stečajna masa iza Graditelj d.d., ĆavleMarija RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
17Stečajna masa iza Graditelj d.d., ĆavleMarija RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
18Stečajna masa iza Graditelj d.d., ĆavleMarija RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
19Stečajna masa iza Graditelj d.d., ĆavleMarija RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
20Stečajna masa iza Graditelj d.d., ĆavleMarija RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
21Stečajna masa iza Graditelj d.d., ĆavleMarija RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
22Stečajna masa iza Graditelj d.d., ĆavleMarija RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
23Stečajna masa iza Graditelj d.d., ĆavleMarija RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 23 (50/23)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status