Detalji ponude:
NazivProdaja imovine stečajnog dužnikaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikStečajna masa AKUMULATOR d.d. - Jurišićeva 3, ZagrebStečajni upraviteljMato Čičak - II. odvojak Deverićeve 5, Donja Lomnica (Velika Gorica)
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponuduDatum dražbe16.09.2016.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost498.048,45 HRK (68.603,60 EUR)
(Poslovni prostor u Sarajevu, BiH, površine 139,16 m²)
  
Oglas:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU, po sucu pojedincu Luciji Butigan, u stečajnom postupku nad stečajnom masom Akumulator d.d., Zagreb, Jurišićeva 3, OIB:65888913418, dana 31. kolovoza  2016.
 
z a k l j u č i o    j e
 
I Određuje se prodaja u stečajnom postupku nekretnina u vlasništvu stečajnemaseAkumulator d.d., Zagreb, Jurišićeva 3, OIB:65888913418uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama i to:
 
- na nekretnini koja se nalazi u Bosni i Hercegovini, Federacija Bosne i Hercegovine, upisana u zk.ul. br. 366, Općinski sud u Sarajevu, zemljišnoknjižni ured   k.o. SP Dolac, br. parcele 304/10E1-prizemlje-poslovni prostor koji se u naravi sastoji od 11 prostorija ukupne površine od 139,16m2, broj parcele 304/8E1 – prizemlje-poslovni prostor koji se u  naravi sastoji od 11 prostorija ukupne površine od 139,16m2.
 
Na gore navedenoj nekretnini upisano je razlučno pravo u korist razlučnog vjerovnika Munja d.d., Zagreb, Koledovčina 3, OIB:18961324564, radi osiguranja novčane tražbine, temeljem Rješenja o izvršenju Općinskog suda u Sarajevu od 8.7.2013., pod poslovnim br. 65 0 Ip 340565 13.
 
II UTVRĐENA VRIJEDNOST nekretnine iz točke I. ovog Zaključka iznosi711.497,78 kn.
 
POČETNA CIJENA nekretnine iz točke I. ovog Zaključka na drugom ročištu zajavnu dražbu iznosi 498.048,45 kn.
 
III NAČIN PRODAJE:
 
Nekretnina iz točke I. ovog Zaključka prodavat će se u stečajnom postupku usmenom javnom dražbom, te se na drugomročištu ne može prodati ispod utvrđene početne vrijednosti cijene nekretnine navedene u točki II.1. ovog Zaključka.
           
Ročište za prodaju na drugoj usmenoj javnoj dražbiodržat će se pred stečajnim sucem u zgradi Trgovačkog suda u Zagrebu, soba br. 91/II (ulična zgrada), dana
 
16. rujna 2016. u 14:30 sati
 
Ročište će se održati i ako na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj.
 
IV Ovaj zaključak o prodaji objavit će se na e-oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Zagrebu.
 
V Rok od objave zaključka o prodaji nekretnina na e-oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Zagrebudo dana prodaje iznosi najmanje petnaest dana.
 
VI UVJETI PRODAJE:

1. Nekretnina iz točke I. ovog Zaključka je vlasništvo stečajnog dužnika.
2. Prodaja se obavlja prema načelu viđeno-kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupaca.
3. Na usmenoj javnoj dražbi kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje najkasnije do14. rujna2016. uplate osiguranje u iznosu od 5% utvrđene vrijednosti nekretnine navedene u točki II.1. ovog zaključka, a opisane u točki I.ovog Zaključka, na račun sudskog depozita Trgovačkog suda u Zagrebu pri Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. Zagreb br. IBAN: HR9223900011300000460, model: HR05 (kod internet bankarstva HR00) pozivom na broj spisa St-708/15 i dokaz o tome dostave u sudski spis prije početka dražbe ili do14. rujna2016.dostave bankarsku garanciju bonitetne banke na prvi poziv za odgovarajući iznos osiguranja, izdanu u korist stečajnog dužnika s rokom važenja najmanje do31. listopada2016.
4. Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati na dražbi samo uz ovjerenu specijalnu punomoć.
5. Sudionicima dražbe koji ne uspiju u nadmetanju uplaćeno osiguranje, odnosno bankarska garancija će se vratiti u roku tri dana nakon zaključenja javne dražbe.
6. Kupac je dužan uplatiti razliku između uplaćenog osiguranja i postignute kupoprodajne cijene u roku od 30 (trideset) dana od dana zaključenja javne dražbe.
7. Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu, sud će posebnim rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju uz uvjete određene za prodaju koja je oglašena nevažećom, a iz položenog osiguranja namirit će troškove nove prodaje i naknaditi razliku između kupovnine postignute na prijašnjoj prodaji i novoj prodaji.
8. Sve poreze i pristojbe u svezi s prodajom nekretnine snosi kupac.
9. Nekretnina će se rješenjem o dosudi dosuditi kupcu koji ponudi najpovoljniju cijenu.
10. Nekretnina će se dosuditi i kupcima koji su ponudili nižu cijenu (ali ne i nižu od one početne na ovom ročištu za prodaju) prema veličini ponuđene cijene, ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovninu u navedenom roku iz točke VI/6 ovog Zaključka.
11. U rješenju o dosudi nekretnine sud će odrediti da se nakon pravomoćnosti tog rješenja i nakon što kupac položi kupovninu, u zemljišnim knjigama upiše u njegovu korist pravo vlasništva na dosuđenoj nekretnini, te da se brišu prava i tereti na nekretnini koji prestaju njezinom prodajom.
12. Nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi i nakon što kupac položi kupovninu sud će donijeti zaključak o predaji nekretninekupcu, čime kupac stupa u posjed iste.
13. Imovina stečajnog dužnika navedena u točki I. ovog zaključka, a koja je predmet prodaje može se razgledati u dogovoru sa stečajnim upraviteljem a uz prethodni dogovor na tel. br.0992294 488.
 

Obrazloženje
 
Rješenjem ovog suda br. St-708/15od 13. svibnja 2016. otvoren je stečajni postupak nad stečajnom masomAkumulator d.d., Zagreb, Jurišićeva 3, OIB:65888913418, dana 20. srpnja  2016.
 
Stečajnu masu čini nekretnina koja je predmet ove prodaje, a na kojoj nekretnini je upisano razlučno pravo u korist razlučnog vjerovnika Munja d.d., Zagreb, Koledovčina 3, OIB:18961324564, radi osiguranja novčane tražbine, temeljem Rješenja o izvršenju Općinskog suda u Sarajevu od 8.7.2013., pod poslovnim br. 65 0 Ip 340565 13.
 
Stečajni upravitelj predložio je, da se nekretninaopisana u točci I. ovog Zaključka prodajeuz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama, sve sukladno članka 164. stavak 1. Stečajnog zakona (Narodne novine br. 44/96, 161/98, 29/99, 129/00, 123/03, 197/03, 187/04, 82/06, 116/10, 125/12, 133/12; dalje SZ), pa je doneseno Rješenje o prodaji predmetnih nekretnina br. St-708/15 od20. srpnja 2016.
 
Prvoupisani razlučni vjerovnik Munja d.d. Zagreb, a ujedno i jedini razlučni vjerovnik na gore navedenoj i opisanoj nekretnini, putem zakonskog zastupnika u spis je dao očitovanje, odnosno izjavu da početna cijena na prvom ročištu za javnu dražbu bude umanjena za 30% u odnosu na procijenjenu vrijednost nekretnine (procijenjena vrijednost 711.497,78 kn), odnosno da početna cijena na ročištu za prvu javnu dražbu iznosi 498.048,45 kn, a sve to iz razloga jer da dobro poznaje tržišne prilike nekretnine u Sarajevu, te da se predmetna nekretnina po procijenjenoj vrijednosti nikada ne bi prodala.
 
Na temelju odredbe članka 92. Ovršnog zakona (Narodne novine 57/96 do 88/05; dalje: OZ) utvrđena je vrijednost nekretnine koja je predmet prodaje.
 
O uvjetima i načinu prodaje odlučeno je na temelju odredbe članka 92, 93, 94, 95, 98, 100, 100a, 101 i 101aOZ, a u svezi s člankom 164. SZ.
Datoteka
Procjena_vrijedn._nekr._akumulator d.d..pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
105.10.2016Stečajna masa AKUMULATOR d.d., ZagrebMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
231.08.2016Stečajna masa AKUMULATOR d.d., ZagrebMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
 # 2 (50/2)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status