Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikSKOPIN d.o.o. - Biškupec Zelinski, Kralja Zvonimira 13, Grad Sveti Ivan ZelinaStečajni upraviteljAnte Šušnjar - Zadarska 77, Zagreb
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu04.03.2024.Datum dražbe11.03.2024.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost9.398,35 EUR (68.230,14 HRK)
(Pokretnina – motorno vozilo)
  
Oglas:

Detalji ponude:

Naziv

Poziv za prikupljanje pismenih ponuda

Status

Aktualni oglasi

Sud

Trgovački sud u Zagreb

Broj postupka

St-270/2021

Stečajni dužnik

SKOPIN d.o.o. u stečaju, Sveti Ivan Zelina (Grad Sveti Ivan Zelina), Biškupec Zelinski, Kralja Zvonimira 13, OIB: 00364413927

Stečajni upravitelj

Ante Šušnjar, Zadarska 77, Zagreb

Kategorija imovine

Pokretnina – motorno vozilo

Vrsta imovine

Pokretnina – motorno vozilo

Rok za ponudu

04.03.2024.

Datum otvaranja ponuda

 11.03.2024. – nema javnog otvaranja ponuda

Vrijednost

Utvrđena: 9.398,35 EUR, s uključenim PDV-om
Prodajna: 6.850,00 EUR, s uključenim PDV-om


 

 
Jamčevina

 
685,00 EUR
 

Rok

Mora biti vidljiva do 04.03. 2024.

Napomena


 
OGLAS

SKOPIN d.o.o. u stečaju, Sveti Ivan Zelina (Grad Sveti Ivan Zelina), Biškupec Zelinski, Kralja Zvonimira 13, OIB: 00364413927, oglašava
 
ČETVRTU PRODAJU POKRETNINE STEČAJNOG DUŽNIKA
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

Predmet prodaje:
 
Prodaje se motorno vozilo u vlasništvu dužnika i to:
 

Opis

Vrijednost

 

N1, marka PEUGEOT BOXER 2.2. HDI, god. proizvodnje 2013., broj šasije VF3YDUMFC12426058, reg. oznake ZG3846FA

6.850,00 EUR, s uključenim PDV-om

 
 
Uvjeti prodaje:
 
I. Motorno vozile se prodaje prikupljanjem pisanih ponuda koje se dostavljaju poštom preporučeno s povratnicom, u zapečaćenoj kuverti, na adresu stečajnog upravitelja: Ante Šušnjar, Zadarska 77, Zagreb, s naznakom “PONUDA ZA KUPNJU POKRETNINA STEČAJNOG DUŽNIKA SKOPIN d.o.o. u stečaju – NE OTVARATI”, najkasnije do 04.03.2024. (dan predaje na poštu ili osobna predaja).
 
II. Pošiljka u kojoj se šalje ponuda treba biti upućena preporučeno s povratnicom te kuverta odgovarajuće zalijepljena i zapečaćena (najkasniji dan predaje na poštu 04.03.2024.) ili dostavljena osobno na adresu stečajnog upravitelja najkasnije na dan 04.03.2024., a ponuda treba sadržavati:
 
1. podatke o ponuditelju: ime i prezime/naziv ponuditelja, prebivalište/sjedište i adresu ponuditelja, OIB, te podatke za kontakt (broj telefona/mobitela; e-mail adresa, broj bankovnog računa ponuditelja)
2. ponuđeni iznos kupoprodajne cijene, koja ne smije biti manja od početne cijene
3. potpis ponuditelja
4. dokaz o uplati jamčevine
 
Datum predaje preporučene pošiljke smatra se danom primitka i predaje ponude.
 
III. Početna cijena:
 

Opis

Vrijednost

 

N1, marka PEUGEOT BOXER 2.2. HDI, god. proizvodnje 2013., broj šasije VF3YDUMFC12426058, reg. oznake ZG3846FA

6.850,00 EUR, s uključenim PDV-om

 
           
U slučaju nekog drugog poreznog tretmana kupca i prodavatelja i poreznog tretmana motornih vozila, odnosno oporezivosti, kupac plaća sve poreze i sve troškove prijenosa i prodaje motornih vozila (npr. PDV itd).
 
IV. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 685,00 EUR na žiro račun dužnika SKOPIN d.o.o. u stečaju, Sveti Ivan Zelina (Grad Sveti Ivan Zelina), Biškupec Zelinski, Kralja Zvonimira 13, OIB: 00364413927, IBAN: HR8723900011101358324, otvoren kod HPB d.d., opis plaćanja: jamčevina u predmetu St-270/2021, model: HR00, Poziv na broj: OIB-a ponuditelja
 
Jamčevina mora biti vidljiva na računu stečajnog dužnika najkasnije 04.03.2024. Dokaz o uplati jamčevine potrebno je dostaviti uz ponudu.
 
V. Ponude koje nisu predane u roku, za koje se utvrdi da nije uplaćena jamčevina ili ne udovoljavaju ostalim uvjetima iz ovog oglasa, neće se razmatrati.
 
VI. Najpovoljnija valjana ponuda smatrat će se prihvaćenom nakon što stečajni upravitelj, odmah prilikom otvaranja ponuda izjavom, ili pisanim putem u roku od 3 dana, prihvati ponudu ponuditelja i dostavi mu nacrt ugovora te će se motorna vozila prodati ako je pristigla barem jedna valjana ponuda.
 
Rok za sklapanje ugovora o kupoprodaji: najkasnije u roku 8 dana od dana prihvata ponude od strane stečajnog upravitelja.
 
Rokza plaćanje kupoprodajne cijene: najkasnije 8 dana nakon sklapanja ugovora (jamčevina se uračunava u cijenu) na žiro račun dužnika SKOPIN d.o.o. u stečaju, Sveti Ivan Zelina (Grad Sveti Ivan Zelina), Biškupec Zelinski, Kralja Zvonimira 13, OIB: 00364413927, IBAN: HR8723900011101358324, otvoren u HPB d.d., opis plaćanja: ostatak kupoprodajne cijene u predmetu St-270/2021, model: HR00, Poziv na broj: OIB-a ponuditelja.
 
Rok se smatra bitnim sastojkom ugovora.
 
Račun će se izdati u roku od 3 dana od primitka cjelokupne kupoprodajne cijene.
 
Posjed vozila će se predati u roku od 3 dana od primitka cjelokupne kupoprodajne cijene.
 
Ako ponuditelj ne pristupi sklapanju ugovoru o kupoprodaji u roku od 8 dana od dana nakon prihvata ponude i/ili ako ne uplati kupoprodajnu cijenu u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora, smatrat će se da je odustao od ponude te nema pravo na povrat jamčevine.
 
Ako je valjanu ponudu dostavio samo jedan ponuditelj i potom odustao od ponude, nema pravo na povrat jamčevine.
 
U slučaju odustanka, ako je ponudu dostavilo više ponuditelja, prihvatit će se sljedeća najpovoljnija ponuda na način da će sljedećem najpovoljnijem ponuditelju stečajni upravitelj dostaviti prihvat ponude zajedno s ugovorom.
 
Najpovoljnijom pisanom ponudom smatra se ona ponuda u kojoj je ponuđena najviša kupoprodajna cijena, a koja nikako ne smije biti manja početne cijene.
 
VII. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalim ponuditeljima bit će vraćena u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji s najpovoljnijim ponuditeljem.
 
VIII. Prilikom otvaranja ponuda zapisnikom će se utvrditi pristigle ponude koje su valjane te utvrditi koja je najpovoljnija valjana ponuda, a najpovoljnijem ponuditelju i/ili opunomoćeniku najpovoljnijeg ponuditelja, stečajni upravitelj će u roku od 3 dana pisanim putem, poslati prihvat valjane ponude te je ponuditelj dužan u roku od 8 dana od prihvata ponude pristupiti sklapanju ugovora o kupoprodaji.
 
IX. Prodaja se vrši po načelu "viđeno-kupljeno" te se naknadni prigovori i reklamacije neće uvažiti i to temeljem nalaza i mišljenja stalnog sudskog vještaka, koje će se dostaviti na traženje putem e-maila.
 
Razgledavanja vozila neće biti.
 
Stanje vozila:
 
- eventualna zamjena amortizera i ručne kočnice (ostalo prema nalazu i mišljenju stalnog sudskog vještaka)
 
X. Kontakt: prodajastecaj@gmail.com
 

Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
110.04.2024SKOPIN d.o.o., Grad Sveti Ivan ZelinaAnte ŠušnjarPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
228.03.2024SKOPIN d.o.o., Grad Sveti Ivan ZelinaAnte ŠušnjarPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
319.02.2024SKOPIN d.o.o., Grad Sveti Ivan ZelinaAnte ŠušnjarPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
407.02.2024SKOPIN d.o.o., Grad Sveti Ivan ZelinaAnte ŠušnjarPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
511.12.2023SKOPIN d.o.o., Grad Sveti Ivan ZelinaAnte ŠušnjarPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 5 (50/5)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status