Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u VaraždinuBroj postupka
Stečajni dužnikMASSIVE LAMELLAS d.o.o. - Dravska 40, Velike BukovecStečajni upraviteljSlavica Orehovec - France Prešerna 11B, Čakovec
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu29.02.2024.Datum dražbe04.03.2024.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost55.000,00 EUR (399.289,00 HRK)
(POKRETNINE – strojevi za obradu drveta te ostala osnovna sredstva, zalihe drvnog materijala )
  
NapomenaProcjembeni elaborat dostupan na upit
Oglas:

U stečajnom postupku nad dužnikom MASSIVE LAMELLAS d.o.o. u stečaju, Dravska 40, Velike Bukovec, OIB 39417443596koji se vodi kod Trgovačkog suda u Varaždinu, posl. br. St-27/2022, sukladno odluci skupštine vjerovnika, stečajna upraviteljica objavljuje
 
OGLAS O PRODAJI POKRETNINA STEČAJNOG DUŽNIKA
15.PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
 
I.PREDMET PRODAJE
 
Predmet prodaje:
Pokretnine strojevi za obradu drveta te ostala osnovna sredstva i zalihe materijala
 
Sve pokretnine i rezana drvena građa, prodaju su skupno, po cijeni od 55.000,00 + PDV.
 
Na procijenjenu vrijednost obračunava se PDV
 
Napomena: raspoložive se i prodaju se skupno samo pokretnine sa popisa, u procjembenom elaborate označene brojevima: 1,2,3,8,9,11,12,13,18,21 I 22.
 
II. RAZGLEDAVANJE

CNC STROJ – nalazi se u Velikom Bukovcu, Dravska ulica 40
 
OSTALE POKRETNINE IZ POPISA – nalaze se na adresi Donji Miholjac, Vukovarska 140
 
II.UVJETI PRODAJE
 
1.Vrijednosti pokretnina predstavljaju početnu cijenu ispod koje se predmeti ne mogu prodati. Na procijenjenu vrijednost obračuna se PDV.
 
Početna cijena iskazana je fco prodavatelj, neutovareno, te je kupac obvezan o svom trošku utovariti i otpremiti kupljene pokretnine u roku od 8 dana od dana plaćanja kupoprodajne cijene
 
2.Pravo podnijeti ponudu imaju sve domaće fizičke i pravne osobe pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnog upravitelja Slavice Orehovec, Ulica kralja Zvonimira 7a, 40000 Čakovec, s naznakom „Ponuda za St-27/2022 – ne otvaraj“. Ponuda se mora dostaviti stečajnom upravitelju najkasnije do 29.02.2024. godine. Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir.
 
3.Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa) puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom.
 
4.Ponuđač je dužan navesti naziv pokretne imovine na koju se ponuda odnosi te ponuđenu cijenu, koja ne smije biti manja od navedene početne cijene.
 
5.Jamčevina iznosi 10% početne cijene za pokretninu za koju se dostavlja ponuda i uplaćuje se u korist računa stečajnog dužnika otvoren kod Hrvatske poštanske banke d.d., IBAN: HR5523900011101333583 uz opis plaćanja „jamčevina St-27/2022, MASSIVE LAMELLAS u stečaju“ te uz upis OIB-a u pozivu za odobrenje. Zadnji pravovaljani dan uplate jamčevine je 29.02.2024..  Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana od dana otvaranja ponude, bez kamata.
 
6.O rezultatu ponuđači će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora najpovoljnije ponude. Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu za kupnju pokretnina ukoliko bi to bilo u suprotnosti s interesima stečajnog dužnika.
 
7.Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija, dužan je uplatiti preostali dio kupoprodajne cijene u roku od 3 dana od dana kada je obaviješten da je njegova ponuda najpovoljnija. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanje roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude, te će se kao valjana ponuda uzeti u obzir ponuda slijedećeg ponuditelja koja zadovoljava uvjete iz oglasa.
Po uplaćenom preostalom dijelu kupoprodajnog iznosa iz ponude, stečajni dužnik će kupcu izdati R-1 račun o prodaji pokretnina.
 
8. Ponuditelj koji ponudu povuče nakon isteka roka za dostavu ponude ili ne uplati u cijelosti prodajnu cijenu u određenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude, te nema pravo na povrat jamčevine.
 
9.Ako dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu za isti predmet prodaje, stečajni upravitelj će pozvati ponuditelje koji su ponudili istu cijenu za isti predmet prodaje, da ponude više cijenu od prvotno ponuđene. U tom slučaju, najpovoljniji je ponuda onog ponuditelja koji je ponudio višu  cijenu.
 
10.Po uplati kupoprodajne cijene, kupac je dužan o svom trošku, najkasnije u roku od 8 dana odvesti kupljene stvari, u protivnom protekom tog roka za svaki dan će mu prodavatelj zaračunavati ležarinu sukladno uobičajenim cijenama skladištenja predmetnih pokretnina.
 
11.Poreze  u svezi s prodajom dužan je platiti kupac.
 
12.Sve dodatne informacije u svezi razgledavanja imovine mogu se od stečajnog upravitelja putem e-maila orehovec.slavica@gmail.com.
Prijavu razgledavanje potrebno je izvršiti stečajnom upravitelju putem e-maila orehovec.slavica@gmail.com.
Ukoliko nitko ne prijavi razgledavanje pokretnina, razgledavanje se neće održati.
 
13.Prodaja se obavlja po načelu „VIĐENO KUPLJENO“, prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke stvari.
 
14. Otvaranje ponuda održat će se dana 04.03.2024. godine u 14.00. sati, na adresi Ulica kralja Zvonimira 7A, Čakovec, ured stečajnog upravitelja
 
Datoteka
Tablica_popis pokretnina.xlsx
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
120.10.2023MASSIVE LAMELLAS d.o.o. , Velike BukovecSlavica OrehovecPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
221.09.2023MASSIVE LAMELLAS d.o.o. , Velike BukovecSlavica OrehovecPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
326.07.2023MASSIVE LAMELLAS d.o.o. , Velike BukovecSlavica OrehovecPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
416.06.2023MASSIVE LAMELLAS d.o.o. , Velike BukovecSlavica OrehovecPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
510.05.2023MASSIVE LAMELLAS d.o.o. , Velike BukovecSlavica OrehovecPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
630.03.2023MASSIVE LAMELLAS d.o.o. , Velike BukovecSlavica OrehovecPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
724.02.2023MASSIVE LAMELLAS d.o.o. , Velike BukovecSlavica OrehovecPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
820.12.2022MASSIVE LAMELLAS d.o.o. , Velike BukovecSlavica OrehovecPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
917.11.2022MASSIVE LAMELLAS d.o.o. , Velike BukovecSlavica OrehovecPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1014.10.2022MASSIVE LAMELLAS d.o.o. , Velike BukovecSlavica OrehovecPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 10 (50/10)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status