Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u Pazinu Broj postupka
Stečajni dužnikStečajna masa iza SCHUM APARTMENTS j.d.o.o. - Koparska 37, PulaStečajni upraviteljDamir Majstorović - Koparska 37, Pula
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponudu22.02.2021.Datum dražbe25.02.2021.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost720.354,00 HRK (99.225,05 EUR)
(Nekretnina kč.br. 2450/2, dvorište, kč.br. 2450/3, zgrada, kč.br. 2450/4, zgrada, kč.br. 2450/5, dvorište, kč.br. 2451/1 sve u k.o. Krnica )
  
Napomena25.02.2021. u 12 sati Damir Majstorović, Pula, Koparska 37, tel: 099 218 4092
Oglas:

Stečajna masa iza SCHUM APARTMENTS  j.d.o.o.
Koparska 37
52 100 Pula
Stečajni upravitelj: Damir Majstorović
 
Stečajni upravitelj Stečajna masa iza SCHUM APARTMENTS j.d.o.o., Pula, Koparska 37, na temelju odluke Skupštine vjerovnika od 11. siječnja 2021. godine
 
objavljuje

O G L A S
o prodaji nekretnina stečajnog dužnika
podnošenjem pisanih ponuda
 
I. Prodaju se skupno nekretnine stečajnog dužnika u Pavićinima, Pavićini 25, označene u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Puli kao k.č. br. 2450/2, dvorište ukupne površine 697m2, kč.br. 2450/3, zgrada ukupne površine 99m2, kč.br. 2450/4, zgrada ukupne površine 58m2, kč.br. 2450/5, dvorište ukupne površine 22 m2, upisane u z.k.ul. 1792, k.o. Krnica te kč.br. 2451/1, vrt, upisana u zk.ul. 18328, k.o. Krnica.
POČETNA CIJENA: 720.354,00 kn
JAMČEVINA: 72.035,40 kn
 
II. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:  22. veljače 2021.
 
III. PODNOŠENJE PONUDA:

1. Ponuda i prilozi uz ponudu se dostavljaju u izvorniku u zatvorenoj omotnici na čijoj prednjoj strani i poleđini piše upozorenje:
„PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE
Stečajna masa iza SCHUM APARTMENTS  j.d.o.o. - NE OTVARATI“.
na adresu stečajnog upravitelja Damir Majstorović, Koparska 37, 52 100 Pula, poštom preporučeno.
2. Javno otvaranje ponuda održat će se dana 25.. veljače 2021. godine u 12,00 sati u uredu javnog bilježnika Mirne Pliško, Smareglina 7, Pula, a ponuditelj i njegovi ovlaštenici mogu biti prisutni uz prethodnu najavu stečajnom upravitelju.
3. Obvezujuća ponuda mora sadržavati naziv, adresu i OIB ponuditelja, iznos ponuđene kupoprodajne cijene koja ne može biti niža od objavljene početne cijene, mora biti potpisana, i uz nju trebaju biti navedeni kontakt podaci (adresa, fax, broj telefona ili mobitela, e-mail) te naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njenog neprihvaćanja. Ako ponudu podnosi punomoćnik, punomoć mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.
Nekretnine se ne mogu prodati ispod početne prodajne cijene.
Nekretnine se prodaju po principu „viđeno kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca na nedostatke, pravne ili činjenične naravi.
Najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu.
Ukoliko ponuditelj čija se ponuda prihvati odustane od svoje ponude gubi pravo na povrat jamčevine. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Ukoliko stignu dvije identične potpune ponude, s istim iznosom ponuđene cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku od tri dana po primitku obavijesti, u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluka o najpovoljnijem ponuditelju.
Zakašnjele i nepotpune ponude neće se razmatrati.
4. Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će se vratiti nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
 
IV. PONUDI SE OBAVEZNO PRILAŽE:
a) domaće fizičke osobe su dužne priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice. Strani državljani se mogu natjecati samo ako su državljani EU ili država s kojim Republika Hrvatska ima uspostavljen reciprocitet pri pravu na kupnju nekretnina s obzirom na državljanstvo kupca
b) domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s  ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik
c) Dokaz o uplati jamčevine na račun stečajnog dužnika  IBAN HR0623800061132004897 kod Istarske kreditne banke Umag d.d.
 
V. UGOVORNA CIJENA: Ponuđeni način plaćanja ugovorne cijene mora biti uplata ukupnog iznosa ugovorene cijene jednokratno s rokom plaćanja od najdulje 30 dana od dana ovjere/sastava ugovora o kupoprodaji nekretnine kod javnog bilježnika.
Porez i druge troškove u vezi s prodajom nekretnine snosi kupac.
 
VI. OSTALE NAPOMENE:
Nekretnina se može razgledati uz prethodni dogovor sa stečajnim upraviteljem, na tel. 099/2184092.
 
Stečajna masa iza SCHUM APARTMENTS j.d.o.o.
Stečajni upravitelj
Damir Majstorović v.r.
 
 
                                                                                                                                
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
125.03.2021Stečajna masa iza SCHUM APARTMENTS j.d.o.o., PulaDamir MajstorovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
225.02.2021Stečajna masa iza SCHUM APARTMENTS j.d.o.o., PulaDamir MajstorovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 2 (50/2)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status