Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikLikvidacijska masa iza JPS KONCEPT d.o.o. - II. odv. Deverićeve 5, Donja LomnicaStečajni upraviteljMato Čičak - II. odvojak Deverićeve 5, Donja Lomnica (Velika Gorica)
Kategorija imovineProdaja udjela u kapitalu društvaVrsta imovine
Rok za ponudu31.07.2020.Datum dražbe11.08.2020.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost3.000,00 HRK (413,23 EUR)
(Poslovni udjel u trgovačkom društvu)
  
Oglas:

U postupku nad Likvidacijskom masom iza JPS KONCEPT d.o.o. Donja Lomnica, II odvojak Deverićeve 5, OIB:05280506977,  R1-24/2020, likvidator objavljuje
 
PRIVI  OGLAS
o prodaji udjela u trgovačkom društvu (likvidacijska masa)
prikupljanjem pisanih ponuda
 
I) Predmet prodaje je poslovni udjel  kojeg  je vlasnik Likvidacijska masa iza JPS KONCEPT d.o.o., Donja Lomnica,

II odvojak  Deverićeve 5, OIB:05280506977 (sljednica brisanoga društva JPS KONCEP d.o.o., Zagreb, Ilica 242, OIB:36018408105) ima upisanoga u temeljnom kapitalu (10% udjela temeljnoga kapitala)  kod  trgovačkog društvu BERUFSÖRDERUNG ZAGREB d.o.o., Zagreb, Ilica 242, OIB:3584318799, upisanom u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta: 080626235.

Visina poslovnoga udjela predstavlja
- Procijenjena vrijednost poslovnih udjela prema bonitenom izviješću Financijske agencije  iznosi 3.000,00 kn.
- početna prodajna cijena predmetnih poslovnog udjela je 3.000,00 kn.
- natječaj se provodi prikupljanjem ponuda u zatvorenim omotnicama.

II) Ostali uvjeti:
 
1. Ponude se dostavljaju na adresu likvidatora likvidacijske mase: Mato Čičak, 10410 Donja Lomnica, II odv. Deverićeve 5, do 31. srpnja 2020.g., s naznakom „Na broj:  R1-24/2020 - ponuda za kupnju poslovnog udjela – ne otvarati“
2. Ponudu mogu podnijeti sve pravne i fizičke osobe koje polože jamčevinu u iznosu od 10 % početne cijene (300,00 kuna) za poslovne udjele na IBAN prodavatelja HR31 2390 0011 1011 3177 0  kod Hrvatske poštanske banke d.d..; s naznakom “Uplata jamčevine za javnu prodaju poslovnog udjela BERUFSÖRDERUNG ZAGREB d.o.o
3. Sadržaj ponude: podaci o ponuditelju, adresa, OIB, IBAN (račun) radi povrata jamčevine, cijena za poslovne udjele, ne niže od početne istaknute cijene pod točkom I. ovoga oglasa.
4. Potvrdu o uplaćenoj jamčevini ponuditelj je dužan priložiti uz ponudu.
5. U slučaju prodaje uplaćena jamčevina kupcu se uračunava u cijenu, a u slučaju neprihvaćanja ponude, uplaćeni iznos će se vratiti bez kamate odmah po otvaranju ponuda.
6. Kupac je dužan uplatiti ostatak kupoprodajne cijene najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana obavijesti o prihvaćanju njegove ponude.
7. Ponuđaču koji ne uplati kupovninu po prihvaćenoj ponudi jamčevina se ne vraća.
8. Po uplati cjelokupnog iznosa prodavatelj će s kupcem sklopiti pisani ugovor o kupoprodaji poslovnoga udjela, odnosno prijenosu udjela.
9. Sve ostale troškove u svezi sa sklapanjem ugovora, kupoprodajom i prijenosom udjela snosi kupac.
10. Nepotpune ponude neće se razmatrati.
11. Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu za kupnju udjela ukoliko bi to bilo u suprotnosti s interesima likvidacijske mase.
12. Prodaja se obavlja po načelu „VIĐENO KUPLJENO“ i naknadni prigovori i reklamacije neće se uvažiti.
13. Javno otvaranje ponuda obavit će se pred javnim bilježnikom Boža Svedrec, Zagreb, Ulica grada Mainza 24,  dana  11. kolovoza 2020. u 11:00 sati.
 
 
 
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
...

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status