Detalji ponude:
NazivProdaja imovine stečajnog dužnikaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikŠITUM INTERIJERI d.o.o. - Savska opatovina 30, ZagrebStečajni upraviteljMato Čičak - II. odvojak Deverićeve 5, Donja Lomnica (Velika Gorica)
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponuduDatum dražbe08.06.2017.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost381.500,00 HRK (52.549,66 EUR)
(9.etaža – dvosoban stan u prizemlju (49,14 m²))
  
Oglas:

Trgovački sud u Zagrebu, posucu Gordanu Zubaku, u stečajnom  postupku nad dužnikom ŠITUM INTERIJERI d.o.o. u stečaju, Zagreb, Savska opatovina 30, OIB: 84385113569,9. svibnja2017.,
 
z a k lj u č i o    je
 
I.U stečajnom postupku koji se vodi nad dužnikom ŠITUM INTERIJERI d.o.o. u stečaju, Zagreb, Savska opatovina 30, određuje se ročište četvrtom usmenom javnom dražbom radi prodaje nekretnine u vlasništvu stečajnog dužnikaupisane u zemljišnim knjigama Općinskog građanskog suda u Zagrebu i to u zk. ul. br. 8614, k.o. Stenjevec, k.č. br. 77/10, u naravi stambena zgrada br. 28, 30, 32 i 34 Savska opatovina i dvorište površine 5085 m2, 9. etaža: 44/10000 dijela – dvosobni stan oznake STAN A4b-0 u prizemlju neto korisne površine 49,14 čm, sadržaja: dnevni boravak i blagovaonica, kuhinja, soba, kupaonica, ulaz, neodvojivo vezan uz spremište oznake sp-Ab-2,32 na podrumskoj etaži -2 neto korisne površine 2,32čm; ukupne površine 51,46čm označeno u planu posebnih dijelova zgrade svijetlo plavom bojom. Početna cijena je 70% procijenjene vrijednosti nekretnine iiznosi381.500,00kn
 
Na nekretnini iz točke I. izreke postoji razlučno pravo,koje prestaje danom pravomoćnosti rješenja o dosudi nekretnina kupcu
 
II. NAČIN PRODAJE:
           
Nekretnina iz točke I. ovog zaključka prodavat će se u stečajnom postupku usmenom javnom dražbom. Ročište za prodaju četvrtom usmenom javnom dražbom održat će se u zgradi Trgovačkog suda u Zagrebu, soba 84/II (ulična zgrada) 8. lipnja 2017. u 9,30 sati. Ročište će se održati i ako na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj.
 
III. Ovaj zaključak o prodaji objavit će se na mrežnoj stranici e-oglasna ploča Trgovačkog suda u Zagrebu, na web stranici Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske te Hrvatske gospodarske komore. Rok od objave zaključka o prodaji nekretnina na oglasnoj ploči ovog suda do prodaje iznosi 15 dana.       
 
IV. UVJETI PRODAJE:
 
1.Prodaje se nekretnina navedena u točki I. ovog zaključka, koja je u vlasništvu stečajnog dužnika.
2.Navedena nekretnina, opisana u točki I. izreke ovog zaključka, prodavat će se na četvrtomročištu za javnu dražbu po početnoj cijeni kao u točki I. ovog zaključka i ispod te cijene ne može se prodati na ovom četvrtom ročištu, sukladno odredbi čl. 164 st. 6. Stečajnog zakona („Narodne novine“ broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 25/12 i 133/12, dalje: SZ), koji se primjenjuje na temelju odredbe čl. 441. Stečajnog zakona („Narodne novine“ broj 71/15).
3.Ako se za to ispune zakonom propisani uvjeti kupac nekretnine plaća porez na dodanu vrijednost ili porez na promet nekretnina.
4. Kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje su najkasnije dva dana prije dana održavanja ročišta za dražbu uplatile  jamčevinu u iznosu od 10 % vrijednosti nekretnine iz  točke I. ovog zaključka na račun sudskog depozita  Trgovačkog suda u Zagrebu pri  Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. Zagreb IBAN HR9223900011300000460 model 05 poziv na 462-12 uz naznaku nekretnine za koju je uplaćena jamčevina i dokaz o tome predoče sudu prije početka dražbe ili sudu prilože bankarsku garanciju bonitetne banke na prvi poziv za odgovarajući iznos osiguranja.Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati na dražbi samo uz ovjerenu specijalnu punomoć.Sudionicima dražbe koji ne uspiju u nadmetanju, jamčevina odnosno bankarska garancija će se vratiti  odmah  nakon zaključenja javne dražbe. Jamčevinu nisu dužni položiti razlučni vjerovnici kojima je to pravo upisano u  zemljišnim knjigama.Na jamčevinu se ne obračunavaju kamate.
5.Kupac je dužan uplatiti razliku između jamčevine i postignute kupoprodajne cijene u  roku od 15 dana od pravomoćnosti rješenja o dosudi na račun sudskog depozita iz točke IV. 4. ovog zaključka. Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu, sud će posebnim rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju uz uvjete određene za prodaju koja je oglašena nevažećom, a iz položene jamčevine namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj prodaji i novoj prodaji.
6. Ako je kupac razlučni vjerovnik koji se jedini namiruje iz kupovnine ili se namiruje prije tražbina svih ostalih vjerovnika koji imaju pravo na namirenje iz iste kupovnine, nije dužan položiti kupovninu ako ona iznosi koliko i njegova  tražbina ili manje, a ako iznosi više tada je dužan položiti razliku. Razlučni vjerovnik dužan je položiti onaj iznos kupovnine koji odgovara iznosu troškova iz čl. 170. SZ-a.
7. Nekretnina će se rješenjem o dosudi dosuditi kupcu koji ponudi najpovoljniju cijenu.Ako bude više kupaca, nekretnina će se dosuditi i kupcima koji su ponudili nižu cijenu (ali ne i nižu od one početne na ovom ročištu za prodaju)  prema veličini ponuđene cijene, ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovninu u rokuiz točke IV. 4.
8. Osoba koja ima zakonsko ili ugovorno pravo prvokupa upisano u zemljišnim knjigama ima prednost pred najpovoljnijim ponuditeljem ako odmah po zaključenju dražbe izjavi da nekretninu kupuje uz iste uvjete.
9. U rješenju o dosudi nekretnine, sud će odrediti da se nakon pravomoćnosti toga rješenja i nakon što kupac položi kupovninu u zemljišnim knjigama upiše u njegovu korist pravo vlasništva na dosuđenoj nekretnini te brišu prava i tereti na nekretnini koji prestaju njihovom prodajom.
10.Nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi i nakon što kupac položi kupovninu sud će donijeti zaključak o predaji nekretnine kupcu, čime kupac stupa u posjed istih.
11. Ako kupac radi plaćanja kupovnine treba uzeti kredit, sud će na prijedlog kupca već u rješenju o dosudi odrediti da će se nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi te nakon što kupovnina bude položena, u zemljišnim knjigama prilikom upisa prava vlasništva u korist kupca upisati i založno pravo na nekretnini  radi osiguranja tražbine po osnovi kredita u korist davatelja kredita u skladu sa sporazumom o osiguranju.U slučaju osiguranja kredita prijenosom vlasništva na nekretnini, sud će u rješenju o dosudi odrediti da će se u zemljišnim knjigama nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi te  nakon što kupovnina bude položena, u zemljišnim knjigama najprije upisati pravo vlasništva kupca, a zatim prijenos vlasništva na davatelja kredita uz zabilježbu da se prijenos obavlja radi osiguranja.
12. Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadneprigovore kupca.Opisana nekretnina nije u posjedu stečajnog dužnika. Zainteresirane osobe mogu u vrijeme dogovoreno sa stečajnim upraviteljem obići nekretninu i dokumentaciju vezanu uz tu nekretninu.
 
Obrazloženje
 
           
Rješenjem ovog suda poslovni broj St-462/12 od 7. rujna 2012. otvoren je stečajni postupak nad dužnikom, a stečajnu masu čini nekretnina koja je predmet ove prodaje.
 
Stečajni upraviteljpredložio je, sukladno čl. 164. st. 1. SZ-a,  da se nekretnina opisana u točki I. ovog zaključka, na kojoj postoji razlučno pravo, prodaje u stečajnom postupku uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama. Početna cijena je određena u skladu s procjembenim elaboratom (l. 315.-326. spisa) s čime su se usuglasili vjerovnici na ročištu od 31. siječnja 2017.
 
Prema čl. 164. st. 3. SZ-a o prodaji odlučuje stečajni sudac rješenjem protiv kojeg pravo žalbe imaju stečajni upravitelj i razlučni vjerovnici, a prema stavku 3. istog članka stečajni sudac će zaključkom o prodaji utvrditi vrijednost nekretnine, način prodaje i uvjete prodaje.
 
Sukladno prijedlogu stečajnog upravitelja, stečajni sudac je na temelju ovlasti iz čl. 164. st. 3. SZ odredio početnu cijenu nekretnine kao u točki  I. ovog zaključka te način i uvjete prodaje.
 
Prema čl.164. st. 5. SZ-a kada s imovine prodaje u stečajnom postupku rok od objave zaključka na oglasnoj ploči suda do prodaje iznosi 15 dana.
 
Prodaja nekretnine obavit će se uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama.
 
Slijedom navedenog, sud je odlučio kao u izreci zaključka.
Datoteka
2-16-1-1653_ESB_ZA_ŠITUM_INTERIJERI_ZAGREB_Savska_Opatovina_30.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
104.05.2017ŠITUM INTERIJERI d.o.o. , ZagrebMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
204.04.2017ŠITUM INTERIJERI d.o.o. , ZagrebMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
309.03.2017ŠITUM INTERIJERI d.o.o. , ZagrebMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
4ŠITUM INTERIJERI d.o.o. , ZagrebMato Čičak Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
5ŠITUM INTERIJERI d.o.o. , ZagrebMato Čičak Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
6ŠITUM INTERIJERI d.o.o. , ZagrebMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
7ŠITUM INTERIJERI d.o.o. , ZagrebMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 7 (50/7)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status