Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u VaraždinuBroj postupka
Stečajni dužnikMEISO d.d. - Vrtna 14, GoričanStečajni upraviteljSlavica Orehovec - France Prešerna 11B, Čakovec
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu03.02.2021.Datum dražbe05.02.2021.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost3.000.000,00 HRK (413.234,52 EUR)
(POKRETNINE – strojevi za izradu obuće i kožne galanterije, uredski namještaj i oprema)
  
NapomenaSlavica Orehovec, mob: 098 776 551 orehovec.slavica@gmail.com
Oglas:

U stečajnom postupku nad dužnikom MEISO d.d. u stečaju, Vrtna 14, Goričan, OIB19982164998, koji se vodi kod Trgovačkog suda u Varaždinu, posl. br. St-317/19, sukladno odluci skupštine vjerovnika, stečajna upraviteljica objavljuje
 
OGLAS O PRODAJI POKRETNINA STEČAJNOG DUŽNIKA
3.     PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
 
I.PREDMET PRODAJE
 
Predmet prodaje su pokretnine – strojevi i oprema za izradu obuće i kožne galalnterije, uredska oprema i namještaj te osobno vozilo prema popisu u prilogu.
Pokretnine se prodaju pojedinačno.
 
II.UVJETI PRODAJE
 
1.Vrijednosti pokretnina predstavljaju početnu cijenu ispod koje se predmeti ne mogu prodati. Na procijenjenu vrijednost obračuna se PDV.
 
Početna cijena iskazana je fco prodavatelj, neutovareno, te je kupac obvezan o svom trošku demontirati, utovariti i otpremiti kupljene pokretnine u roku od 8 dana od dana plaćanja kupoprodajne cijene
 
2.Pravo podnijeti ponudu imaju sve domaće fizičke i pravne osobe pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnog upravitelja Slavice Orehovec, France Prešerna 11B, 40000 Čakovec, s naznakom „Ponuda za St-317/19 – ne otvaraj“. Ponuda se mora dostaviti stečajnom upravitelju zaključno do 03.02.2021. godine. Kasnije pristigle ponude smatrat će se napravodobnim i neće se uzeti u obzir.
 
3.Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa) puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom.
 
4.Ponuđač je dužan navesti naziv pokretne imovine na koju se ponuda odnosi te ponuđenu cijenu, koja ne smije biti manja od navedene početne cijene.
 
5.Jamčevina iznosi 10% početne cijene za pokretninu za koju se dostavlja ponuda i uplaćuje se u korist računa stečajnog dužnika otvoren kod Hrvatske poštanske banke d.d., IBAN: HR 39 2390 0011 1011 0495 1, uz opis plaćanja „jamčevina St-317/19, MEISO d.d.. u stečaju“ te uz upis OIB-a u pozivu za odobrenje. Zadnji pravovaljani dan uplate jamčevine je 03.02.2020..  Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana od dana otvaranja ponude, bez kamata.
 
6.O rezultatu ponuđači će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora najpovoljnije ponude. Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu za kupnju pokretnina ukoliko bi to bilo u suprotnosti s interesima stečajnog dužnika.
 
7.Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija, dužan je uplatiti preostali dio kupoprodajne cijene u roku od 3 dana od dana kada je obaviješten da je njegova ponuda najpovoljnija. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanje roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude, te će se kao valjana ponuda uzeti u obzir ponuda slijedećeg ponuditelja koja zadovoljava uvjete iz oglasa.
Po uplaćenom preostalom dijelu kupoprodajnog iznosa iz ponude, stečajni dužnik će kupcu izdati R-1 račun o prodaji pokretnina.
 
8. Ponuditelj koji ponudu povuče nakon isteka roka za dostavu ponude ili ne uplati u cijelosti prodajnu cijenu u određenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude, te nema pravo na povrat jamčevine.
 
9.Ako dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu za isti predmet prodaje, stečajni upravitelj će pozvati ponuditelje koji su ponudili istu cijenu za isti predmet prodaje, da ponude više cijenu od prvotno ponuđene. U tom slučaju, najpovoljniji je ponuda onog ponuditelja koji je ponudio višu  cijenu.
 
10.Po uplati kupoprodajne cijene, kupac je dužan o svom trošku, najkasnije u roku od 8 dana odvesti kupljene stvari, u protivnom protekom tog roka za svaki dan će mu prodavatelj zaračunavati ležarinu sukladno uobičajenim cijenama skladištenja predmetnih pokretnina.
 
11.Poreze  u svezi s prodajom dužan je platiti kupac.
 
12.Sve dodatne informacije u svezi razgledavanja imovine mogu se dobiti radnim danom od 10-15 sati na telefon broj 098 776 551 ili putem e-maila orehovec.slavica@gmail.com.
Razgledavanje pokretnine može se izvršiti uz prethodnu najavu, dana 29.01.2020. u 10:00 sati na lokaciji Goričan, Vrtna 14.
 
13.Prodaja se obavlja po načelu „VIĐENO KUPLJENO“, prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke stvari.
 
14. Otvaranje ponuda održat će se dana 05.02.2021. godine u 13.00. sati, na adresi Josipa Kozarca 15, Čakovec, ured stečajnog upravitelja Slavice Orehovec.
 
Datoteka
Tablica TABLICA 1 - STARI POGON_80posto (1).xlsx
Tablica - RADNA TABLICA 2 - NOVI POGON_80posto (2).xlsx
Tablica - RADNA TABLICA 3 RADIONA I SKLADIŠTE_80posto (3).xlsx
Tablica - RADNA TABLICA 4 KANCELARIJE_80posto (1).xlsx
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
105.03.2021MEISO d.d. , GoričanSlavica OrehovecPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
227.11.2020MEISO d.d. , GoričanSlavica OrehovecPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
330.10.2020MEISO d.d. , GoričanSlavica OrehovecPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 3 (50/3)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status