Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za ponudu prošao
SudTrgovački sud u VaraždinuBroj postupka
Stečajni dužnikBOTANA d.o.o. - Crkvena ulica 47, DrnjeStečajni upraviteljDomagoj Ilić - Ulica Tadije Smičiklasa 18, Zagreb
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu01.02.2021.Datum dražbe
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost68.814,90 HRK (9.478,90 EUR)
(Strojevi - sušara)
  
NapomenaPonude po 2. Oglasu za prikupljanje pisanih ponuda za kupnju pokretnina primaju se poštom na adresu stečajnog upravitelja zaključno sa 1. veljače 2021. godine. Oglašava se prodaja 1 pokretnine u iznosu 68.814,90 kn (PDV uključen), pojedinačna prodaja.  Pokretnine će se prodavati po drugom oglasu za prikupljanje ponuda za kupnju. Domagoj Ilić, Ulica Tadije Smičiklasa 18, 10000 Zagreb Informacije na: +385919146509, domagoj.ilic@odii.hr
Oglas:

Stečajni upravitelj temeljem odluke Skupštine vjerovnika u stečajnom postupku poslovnim broj St-450/2018 nad dužnikom BOTANA d.o.o. u stečaju, Crkvena ulica 47, 48322 Drnje, OIB: 97859085070, održane na Trgovačkom sudu u Varaždinu dana 28. rujna 2020. godine, objavljuje:
 
2. OGLAS
 
za prikupljanje pisanih ponuda za kupnju pokretnina stečajnog dužnika i to:
 
1. Postrojenje za sušenje osnovne sirovine, proizvođač HERBAS d.o.o., Model: TIP: HPS 600, godina proizvodnje 2017., a koje se sastoji od rotacione protočne sušare, usipnika rotacijske sušare te isipnika rotacijske sušare, a nedostaje ciklon i ventilator, rastavljeno, no bez vidljivih nedostataka prema elaboratu sudskog vještaka, nalazi se na adresi Kotoriba, Kolodvorska ulica 30, prodajna cijena 68.814,90 kn (PDV uključen u cijenu).
 
UVJETI PRODAJE: 
 
1. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, e-mail, puno ime i prezime ponuditelja i/ili ovlaštene osobe u pravnoj osobi;
2. Ponuditelj je dužan u ponudi navesti broj pokretnine i ponuđenu cijenu koja ne može biti manja od navedene prodajne cijene, s napomenom da je u cijenu uračunat i pripadajući PDV;
3. Ponude koje nisu pristigle u roku i ukoliko ne udovoljavaju ostalim uvjetima iz ovog oglasa neće se razmatrati;
4. U slučaju ponude iste cijene više ponuđača prednost ima onaj ponuditelj čija je ponuda pristigla prva.
5. Predmetnu kupovninu, kupac je dužan uplatiti u roku od 7 dana od dana obavijesti o prihvatu ponude stečajnog dužnika, na račun stečajnog dužnika kod Erste & Steiermärkische Bank d.d., IBAN:HR4324020061101005320, u protivnom će se smatrati da je odustao od kupnje.
6. Po uplati kupoprodajne cijene kupac je dužan o svom trošku, najkasnije u roku od 7 (sedam) dana preuzeti kupljenu pokretninu.
7. Razgledavanje predmeta prodaje moguće je uz prethodni dogovor na tel: 091/9146509., a za fotografije odnosno dostavu elaborata o procjeni vrijednosti predmeta ponude poslati SMS s mail adresom za dostavu istih.
8. Prodaja se obavlja po načelu „VIĐENO KUPLJENO“ (isključenje odgovornosti prodavatelja za nedostatke) i naknadni prigovori i reklamacije neće se uvažiti.
9. Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj omotnici s naznakom „PONUDA ZA KUPNJU St-450/2018 - NE OTVARATI“ i to na adresu: Stečajni upravitelj Domagoj Ilić, Ulica Tadije Smičiklasa 18, 10000 Zagreb. Uzet će se u razmatranje samo one ponude koje pristignu najkasnije do 1. veljače 2021. godine.
Datoteka
BOTANA Elaborat procjene vrijednosti rotacijske sušare_05012021.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
1BOTANA d.o.o. , DrnjeDomagoj IlićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2BOTANA d.o.o. , DrnjeDomagoj IlićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 2 (50/2)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status