Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za ponudu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikPROFISH d.o.o. - Kunići 58/A, PlaškiStečajni upraviteljZvonimir Bodrožić - Jurišićeva 30, Zagreb
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu03.04.2020.Datum dražbe09.04.2020.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost128.486,70 HRK (17.698,38 EUR)
(Rešetke za bazene, paletar, mjerač za kisik, prskalica za Dezinfekciju, plastične bačve – prehrambeni kontejneri za izvoz robe, štefnjak, garderobna oprema (buce, kabanice), videonadzor )
  
Napomena03.04.2020.god. 09.04.2020.god. u 15,00 h na adresi Mirka Virusa 16, Zagreb Informacija dostupne na broj 098 614 219, Svaki radni dan od 10,00 do 14,00 sati
Oglas:

Stečajni upravitelj u postupku nad stečajnim dužnikom PROFISH d.o.o. u stečaju, Plaški, Kunići 58/A, koji se vodi pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod posl. br.  St-1186/2018, temeljem članka 63 st. 5 Stečajnog zakona objavljuje

 O  G  L  A  S
ZA PRODAJU IMOVINE STEČAJNE MASE STEČAJNOG DUŽNIKA
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA, ČETVRTI PUT


I. Predmet prodaje 

Pokretna imovina koja je korištena za potrebe ribogojilišta koje se nalaze u Rudama kod Sinja.
Iznosi za koje se imovina prodaje:
 

Red. br.

Pokretnina:

Količina:

Jed.mj.

Iznos sa uključenim PDV-om:

1.

Rešetke za bazene
(2 m širine, 40 cm visina)

200

kom

80.190,00

2.

Paletar (do 2500 kn – vage ne rade)

2

kom

2.916,00

3.

Mjerač za kisik

1

kom

4.374,00

4.

Prskalica za dezinfekciju

1

kom

1.093,50

5.

Plastične bačve – prehrambeni kontejneri za izvoz robe

98

kom

26.791,20

6.

Štednjak

1

kom

1.458,00

7.

Garderobna oprema (buce, kabanice)

1

kom

729,00

8.

Videonadzor (nabavna vrijednost)

1

kom

10.935,00

UKUPNO:

128.486,70 kn

 
U cijenu gore navedenih pokretnina je uračunat PDV u iznosu od 25%.
Imovina stečajnog dužnika prodaje se skupno.
Pokretnine se ne mogu prodati ispod utvrđene vrijednosti.

II. Uvjeti prodaje

1. Pravo podnijeti ponudu imaju sve domaće pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnog upravitelja: Zvonimir Bodrožić, Jurišićeva 30, 10 000 Zagreb, s naznakom «ponuda za oglas St-1186/2018PROFISH d.o.o. u stečaju– ne otvaraj». Ponuda se mora dostaviti stečajnom upravitelju do zaključno03.04.2020. godine. Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir.
 
2. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa), puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom.
 
3. Ponuđač je dužan navesti naziv pokretne imovine na koju se ponuda odnosi, te  ponuđenu cijenu, koja ne smije biti manja od navedene početne cijene te dokaz o uplati jamčevine u privitku.
 
4. Jamčevina iznosi 10% od početne cijene naznačene u točki 1. i uplaćuje se u korist žiro računa stečajnog dužnika broj: HR8124840081135094831, otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d. , model HR00, uz opis plaćanja »jamčevina u predmetu St-1186/2018« te uz opis OIB-a u pozivu na broj odobrenja. Zadnji pravovaljani dan uplate jamčevine je 03.04.2020.godine.
 
5. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana od otvaranja ponuda bez kamata.  
 
6. Ponuditelj koji ponudu povuče prije javnog otvaranja ponuda ili ne uplati u cijelosti prodajnu cijenu u određenom roku smatrati će se da je odustao od ponude te nema pravo na povrat jamčevine.
 
7. Najpovoljnija pisana ponuda je ona koja ponudi najveću cijenu. Ukoliko prispiju dvije ili više istovjetnih valjanih ponuda, tada će se između ponuditelja održati javno nadmetanje po načelu «tko da više».
 
8. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan je do zaključno 16.04. 2020. godine na isti račun kao i za uplatu jamčevine, uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude te stečajni dužnik zadržava uplaćenu jamčevinu. Prodaja se vrši po načelu «viđeno – kupljeno» u trenutku otvaranja ponuda, što isključuje sve naknadne prigovore kupca, pa prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke kupljenih pokretnina.

9. O rezultatu ponuđači će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora najpovoljnije ponude. Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu za kupnju pokretnina ukoliko bi to bilo u suprotnosti s interesima stečajnog dužnika.
 
10. Po uplati kupoprodajne cijene kupac je dužan o svom trošku najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana odvesti kupljene stvari, u protivnom protekom tog roka za svaki dan će mu prodavatelj zaračunati ležarinu sukladno uobičajenim cijenama skladištenja predmetnih pokretnina.

11. Poreze i pristojbe u svezi s prodajom dužan je platiti kupac.
 
12. Javno otvaranje ponuda zakazuje se za dan 09.04.2020.godine u 15,00 h u prostorijama odvjetničkog ureda na adresi Mirka Viriusa 16, Zagreb. Javno otvaranje će se održati i ako na istome sudjeluje samo jedan ponuditelj.
 
13. Razgledavanje pokretnina zainteresirane osobe mogu u vrijeme dogovoreno sa stečajnim upraviteljem na tel.br. 098 614 129 uz prethodnu uplatu naknade u iznosu od 300,00 kn na žiro račun stečajnog dužnika u korist žiro računa stečajnog dužnika broj: HR8124840081135094831, otvoren kod Raiffeisenbank d.d. Austria.
 
 
PROFISH d.o.o. u stečaju
zastupan po
Zvonimiru Bodrožić, stečajni upravitelj
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
109.04.2020PROFISH d.o.o. , PlaškiZvonimir BodrožićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
213.02.2020PROFISH d.o.o. , PlaškiZvonimir BodrožićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
313.02.2020PROFISH d.o.o. , PlaškiZvonimir BodrožićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
406.12.2019PROFISH d.o.o. , PlaškiZvonimir BodrožićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
503.10.2019PROFISH d.o.o. , PlaškiZvonimir BodrožićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
603.10.2019PROFISH d.o.o. , PlaškiZvonimir BodrožićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 6 (50/6)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status