Detalji ponude:
NazivProdaja imovine stečajnog dužnikaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u SplituBroj postupka
Stečajni dužnikCiglana Sinj d.d. - Put Ruduše 44, SinjStečajni upraviteljZoran Miletić - Nazorov prilaz 1 A , Split
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponuduDatum dražbe06.11.2018.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost0,00 HRK (0,00 EUR)
(Tvornički krug u Sinju sa zgradama povr. 32.970m2 Zemljište Stipanovića Greben povr. 38.496 m2 Ukupna procijenjena vrijednost 32.5 mln. Kn, Cijena na 6.dražbi je 9.743.085,00 Kn za tvornički krug i 9.447.840,00 za lokaciju Stipanovića Greben )
  
Napomena06.studenog.2018 u Splitu u 10.00h , Trgovački Sud U Splitu , Sukoišanska br.6,Sudnica br.1 Usmena javna dražba prema uvjetima iz oglasa
Oglas:

Trgovački sud u Splitu, po sucu ovog suda Velimiru Vukoviću, kao stečajnom sucu,  u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom  CIGLANA-SINJ, d.d., u stečaju, Sinj, Put Ruduše 44., OIB: 88402359413,  dana 5. listopada  2018.  
 
z a k lj u č i o  j e
 
I. Određuje se šesta prodaja u stečajnom postupku uz odgovarajuću primjenu odredaba    Ovršnog zakona ( NN 112/12 do 55/16) kojima je uređena ovrha na nekretnini, sljedeće imovine  stečajnog dužnika i to nekretnina:
 
a) Prodaja tvorničkog kruga Ciglane Sinj smještenog na adresi Put Ruduše 44 u Sinju – imovina se sastoji od:
 
- nekretnine upisane u ZU 2647 k.o. Sinj, i to čest. zem. 918/2 u površini od 16.674 m2 te čest. Zem.918/9- dvor površine 540 m2, upravna zgrada 154 m2,
- nekretnine upisane u ZU 2638 k.o. Sinj: čest.zem.918/1- oranica dvor u površini od 3719 m2, čest. zem.918/3 put u površni od 2074 m2, čest. zem. 918/4 - betonski plato u površni 3495 m2, čest. zem.918/5 - neplodno u površni 762 m2, čest. zgr. 13856 kuća u površni od 548 m2 i čest. zgr.1388 - kuća u površni 405 m,
čest. zgr. 1924 - zgrada u površni 712 m2, čest. zgr. 1925 - rezervoar u površini od 235m2, čest. zgr.1939 - šupa u površni 860 m2, čest.zgr.893- sušionica cigle u površini od 2782 m2
 
Ukupna površina nekretnina u tvorničkom krugu Ciglane Sinj d.d. u stečaju iznosi 32.970 m2 (fiducijarno vlasništvo upisano na REDIVIVA d.o.o. Split)
 
Početna procijenjena vrijednost nekretnina iznosi 9.743.085,00 kn
 
Na opisanim nekretninama postoji upisano razlučno pravo u korist :
1. REDIVIVA d.o.o. Split
2. H-ABDUCO d.o.o. Zagreb
 
b) Prodaja nekretnina nazvanih Stipanovića Greben u Glavicama kod Sinja  ukupne površine 38.496 m2:

- zemljište u ZU 3535 k.o. Glavice: čest zem.1756/1, 1756/2, 1757, ukupne površine 6.945 m2

Na opisanim nekretninama postoji upisano razlučno pravo u korist :
1. MINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED SPLIT
 
- zemljište upisano u ZU 3557 k.o. Glavice: čest. zem.1758,1759,1784, 1886/126, ZU 4249 k.o. Glavice: čest.zem.1779/2 i 1771 te ZU 4241 k.o.Glavice –čest .zem.1779/1, ukupne površine 14.895 m2,
 
- čest .zem.1807/2 ZU 3154 k.o. Glavice, površine 2266 m2
 
c) prodaja nekretnina i to : čest. zem. 1682, 1687, 1688, 1981, 1886/30, 1866/28, 1805/4 i 1805/5 k.o. Glavice, ukupne površine 15.656 m2
 
Ukupna površina zemljišta na lokaciji Stipanovića Greben iznosi 38.494 m2
 
Početna procijenjena vrijednost nekretnina iznosi 9.447.840,00 kn
 
Napomena: cijene su izražene u neto iznosima a sve poreze koji terete prodaju nekretnina snosi kupac.                                       

II. NAČIN PRODAJE:
 
Nekretnine  pobliže označene u toč. I. zaključka prodavat će se  u stečajnom postupku usmenom javnom dražbom.
 
Ročište za prodaju održat će se pred stečajnim sucem u zgradi  Trgovačkog suda u Splitu, Sukoišanska br. 6, sudnica broj 1/Prizemlje, dana 6. studenoga 2018. godine u 10,00 sati.
 
III. Ovaj zaključak o prodaji   objavit će se na mrežnoj stranici- e oglasna ploča. Trgovačkog suda u Splitu,  te oglas o prodaji  u dnevnom tisku.                                      
Ročište će se održati  i ako na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj.
Stečajni upravitelj će Hrvatskoj gospodarskoj komori Zagreb i Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu dostaviti podatke o nekretninama  koje su predmet prodaje.

IV. UVJETI PRODAJE:

1. Nekretnine koje su predmet prodaje slobodne su od osoba i stvari trećih osoba.
 
2. Vrijednost nekretnina  utvrđena je u iznosu  koji  je naveden u toč. I. zaključka.
 
3. Nekretnine iz  toč. I.  zaključka prodavat će se na  šestom ročištu za dražbu  po  cijeni koja je toč. 1 zaključka  i ispod te cijene ne mogu se  prodati na šestom ročištu.
Ako se nekretnine ne prodaju na šestom ročištu za prodaju po utvrđenim vrijednostima na narednim ročištima za prodaju mogu se prodati  za nižu vrijednost koju zaključkom odredi stečajni sudac.

4. Sve poreze i pristojbe u svezi s prodajom  nekretnina snosi kupac.
 
5. Kao kupci mogu sudjelovati  sve osobe koje prema važećim propisima  u Republici Hrvatskoj mogu stjecati vlasništvo na nekretninama koje su predmet prodaje  i  koje su  najkasnije  do  6. studenoga 2018. godine  uplatile osiguranje  u iznosu od 10 % od utvrđene vrijednosti  nekretnina koje su predmet prodaje na račun sudskog depozita Trgovačkog suda u Splitu  pri Hrvatskoj Poštanskoj Banci d.d. Zagreb broj: IBAN: HR1623900011300000664, model: HR:02 s naznakom  za spis 1. St-451/2013 i dokaz o tome predočile stečajnom sucu prije početka dražbe,  ili stečajnom sucu prilože bankarsku garanciju  bonitetne banke  na prvi poziv za navedene  iznose   osiguranja.
 
Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati na dražbi samo uz ovjerenu specijalnu punomoć
Sudionicima dražbe koji ne uspiju u nadmetanju osiguranje  odnosno bankarska garancija vratit će se  odmah nakon zaključenja javne dražbe.

6. Kupac je  dužan uplatiti postignutu kupovinu u roku od 30 dana računajući  od dana  pravomoćnosti  rješenja o dosudi na račun sudskog depozita Trgovačkog suda u Splitu pri Hrvatskoj Poštanskoj Banci d.d. Zagreb broj: IBAN: HR1623900011300000664, model: HR:02 s naznakom  za spis 1. St-451/2013.
Ako kupac u naprijed navedenom roku ne položi kupovinu sud će posebnim rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti  novu prodaju  uz uvjete određene za prodaju  koja je  oglašena nevažećom, a iz položene jamčevine namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika  između kupovine postignute na prijašnjoj prodaji i novoj prodaji.
Nekretnine će se  rješenjem o dosudi dosuditi kupcu koji ponudi najpovoljniju cijenu.
Nekretnine će se dosuditi i  kupcima koji su  ponudili nižu cijenu  prema veličini  ponuđene cijene, ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovinu u roku  iz toč. IV. 6. ovog zaključka.

7. Osoba koja ima zakonsko ili ugovorno pravo prvokupa  ima prednost pred najpovoljnijim ponuditeljem ako odmah po zaključenju dražbe izjavi da imovinu kupuje uz iste uvjete.
 
8. U rješenju o dosudi nekretnina sud će odrediti da se nakon pravomoćnosti  tog rješenja  i nakon što kupac položi kupovinu u zemljišnim knjigama  upiše u
 
9. njegovu korist pravo vlasništva na dosuđenim nekretninama te izvrši  brisanje prava i tereta na nekretnini koji prestaju njihovom prodajom.
 
10. Nakon  pravomoćnosti rješenja o dosudi nekretnina i nakon što kupac položi kupovinu sud će donijeti zaključak o predaji nekretnina kupcu čime kupac stupa u posjed nekretnina.
 
11. Prodaja se obavlja po načelu „viđeno – kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
 
12. Osobe  zainteresirane za kupnju mogu razgledati nekretnine  koje su predmet  prodaje svakim radnim danom po prethodnom dogovoru sa stečajnim upraviteljem Zoran Miletić, Split,  Nazorov prilaz 1 a  mob.br: 098/262-943. Kod stečajnog upravitelja  može se dobiti na uvid  sva raspoloživa dokumentacija koja se odnosi na nekretnine koje su predmet  prodaje.
 
Obrazloženje

Rješenjem ovog suda br. St-451/2013  od 28. studenoga 2013. godine otvoren je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom CIGLANA-SINJ, d.d., u stečaju, Sinj, Put Ruduše 44., OIB: 88402359413.                                                      
Istim rješenjem za stečajnog upravitelja imenovan je Zoran Miletić iz Splita, Nazorov prilaz 1A.

Rješenjem ovog suda  br. 1.St-451/2013 od  23. studenoga 2017. godine, a temeljem  odredbi čl. 164  Stečajnog zakona, (Narodne novine br. 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06,116/10 i 25/12 ),  određena je prodaja  imovine stečajnog  dužnika dužnikom  CIGLANA-SINJ, d.d., u stečaju, Sinj, Put Ruduše 44., OIB: 88402359413 CIGLANA-SINJ, d.d., u stečaju, Sinj, Put Ruduše 44., OIB: 88402359413 i to nekretnina označenih  u toč. I. ovog zaključka, u stečajnom postupku uz odgovarajuću primjenu odredbi Ovršnog zakona.
Na petom dražbenom ročištu koje je u ovom predmetu održano dana 5.listopada 2018. godine nije bilo niti jednog ponuditelja, pa je sud  prodaju imovine u uvodu označenog dužnika oglasio neuspjelom te je na prijedlog stečajnog upravitelja odredio da će se nova prodaja nekretnine stečajnog dužnika na šestom dražbenom ročištu održati uz umanjenje cijene  od 10% u odnosu na cijenu iz zaključka od 4.rujna 2018.godine.
           
Slijedom navedenog, a sukladno odredbama  čl. 97, čl. 98, čl. 99, čl. 100, čl. 101 i čl. 149 st. 1  Ovršnog zakona,  (Narodne novine broj 112/12)  u svezi s čl. 164  i čl. 165  Stečajnog zakona, trebalo donijeti ovaj zaključak.
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
125.04.2019Ciglana Sinj d.d. , SinjZoran Miletić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
205.10.2018Ciglana Sinj d.d. , SinjZoran Miletić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
304.09.2018Ciglana Sinj d.d. , SinjZoran Miletić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
426.06.2018Ciglana Sinj d.d. , SinjZoran Miletić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
519.04.2018Ciglana Sinj d.d. , SinjZoran Miletić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
 # 5 (50/5)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status