Detalji ponude:
NazivProdaja imovine stečajnog dužnikaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u RijeciBroj postupka
Stečajni dužnikKOMGRAD d.o.o. - Radnička 4, Donji LapacStečajni upraviteljJasna Brajdić - Donje Mrzlo Polje 96 , Duga Resa
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponuduDatum dražbe28.11.2018.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost1.219.358,40 HRK (167.960,33 EUR)
(Farma s pripadajućom opremom )
  
Oglas:

Trgovački sud u Rijeci, po stečajnoj sutkinji Emi Brdovčak, u stečajnom postupku nad dužnikom KOMGRAD d.o.o. u stečaju, Donji Lapac, Radnička 4,OIB: 55593608059, kojeg zastupa stečajna upraviteljica Jasna Brajdić, Donje Mrzlo Polje Mrežničko 96, Duga Resa,  temeljem odredbe članka 164. Stečajnog zakona ( ,,Narodne novine'' broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12, dalje: SZ ), 3.listopada 2018.g.    
 
 
zaključio je
 
 
I. Prodaju se nekretnine stečajnog dužnika upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Gospiću i to :
 
- k.č.223 farma  dv.Mjesna Rudina površine 4ha 75a 59m2  ( koja nekretnina u naravi predstavlja farmu ) , zajedno sa pokretnom imovinom povezanom s tom nekretninom.
 
Vrijednost nekretnine zajedno sa pokretnom imovinom povezanom s tom nekretninom iznosi 1.219.358,40 kn.
 
II. Nekretnine opisane pod točkom I. izreke ovog zaključka prodat će se na usmenoj javnoj dražbi, a ročište za prodaju održat će se dana
 
28.studenoga 2018.g. u 14.00 sati
u zgradi Trgovačkog suda u Rijeci, Zadarska 1 i 3, sudnica 8, I. kat

 
III. Ovaj zaključak bit će objavljen na web stranici e-oglasna ploča.
 
IV. Uvjeti prodaje :
 
1. Prodaju se nekretnine opisane pod točkom I. izreke ovog zaključka prema vrijednosti koje su određene u toj točki.
2. Nekretnine označene pod točkom I. na ročištu za dražbu ne mogu se prodati za nižu cijenu od njihove vrijednosti.
3. Nekretnine će se prodati putem javne dražbe, time da će se ročište održati i ako na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj.
4. Ugovori o najmu ili zakupu koje je sklopio stečajni upravitelj na dijelu predmetnih nekretnina prestaju pravomoćnošću rješenja o dosudi nekretnine kupcu.
5. Imovina se prodaje po principu viđeno kupljeno što isključuje sve naknadne prigovore kupca na nedostatke, pravne ili činjenične naravi.
6. Kupac je obvezan položiti kupovninu u roku od 30 dana nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi.
7. Poreze, pristojbe i troškove kupac je dužan platiti u skladu sa zakonom.
8. Pravo nadmetanja imaju sve pravne i fizičke osobe, u skladu sa zakonskim propisima Republike Hrvatske, koje su najkasnije na dan 27.studenoga 2018.g. dale osiguranje za kupnju nekretnina opisanih pod točkom I. ovog zaključka u visini od 5% utvrđene vrijednosti. Osiguranje se uplaćuje na prolazni depozit ovog suda broj IBAN HR5923900011300002703, pozivom na broj 8 St –118/11 ( bez oznake modela ), a kupac je potvrdu o prethodnoj uplati osiguranja,uz dokaz o identitetu, obvezan predočiti sucu prije nego što sudac pristupi dražbi. Ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena vratiti će se osiguranje nakon zaključenja javne dražbe.
9. Nekretnine iz točke I. ovog zaključka sud će dosuditi ponuditelju ( kupcu ) koji ponudi najveću cijenu i ispunjava sve uvjete ovog zaključka. Ukoliko na javnoj dražbi sudjeluje više kupaca sud će nekretnine dosuditi i kupcima koji ponude nižu cijenu, prema veličini cijene koju su ponudili, ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovninu u roku koji im je određen.
Nakon što rješenje o dosudi postane pravomoćno i kupac položi kupovninu sud će zaključkom o predaji nekretnine kupcu odrediti upis prava vlasništva u korist kupca, te brisanje tereta na nekretnini.
 
V. Nekretnine se može razgledati uz prethodni dogovor sa stečajnim upraviteljem na mob. tel. 091 517 0411.
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
123.01.2019KOMGRAD d.o.o. , Donji LapacJasna Brajdić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
202.10.2018KOMGRAD d.o.o. , Donji LapacJasna Brajdić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
328.08.2018KOMGRAD d.o.o. , Donji LapacJasna Brajdić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
410.05.2018KOMGRAD d.o.o. , Donji LapacJasna Brajdić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
522.03.2018KOMGRAD d.o.o. , Donji LapacJasna Brajdić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
631.01.2018KOMGRAD d.o.o. , Donji LapacJasna Brajdić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
719.09.2017KOMGRAD d.o.o. , Donji LapacJasna Brajdić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
811.05.2017KOMGRAD d.o.o. , Donji LapacJasna Brajdić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
908.03.2017KOMGRAD d.o.o. , Donji LapacJasna Brajdić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1024.01.2017KOMGRAD d.o.o. , Donji LapacJasna Brajdić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1122.11.2016KOMGRAD d.o.o. , Donji LapacJasna Brajdić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1204.10.2016KOMGRAD d.o.o. , Donji LapacJasna Brajdić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1308.07.2016KOMGRAD d.o.o. , Donji LapacJasna Brajdić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1429.04.2016KOMGRAD d.o.o. , Donji LapacJasna Brajdić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1507.03.2016KOMGRAD d.o.o. , Donji LapacJasna Brajdić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1615.01.2016KOMGRAD d.o.o. , Donji LapacJasna Brajdić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1711.09.2015KOMGRAD d.o.o. , Donji LapacJasna Brajdić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1811.06.2015KOMGRAD d.o.o. , Donji LapacJasna Brajdić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1930.04.2015KOMGRAD d.o.o. , Donji LapacJasna Brajdić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2017.03.2015KOMGRAD d.o.o. , Donji LapacJasna Brajdić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2128.01.2015KOMGRAD d.o.o. , Donji LapacJasna Brajdić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2225.11.2014KOMGRAD d.o.o. , Donji LapacJasna Brajdić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2311.09.2014KOMGRAD d.o.o. , Donji LapacJasna Brajdić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2411.06.2014KOMGRAD d.o.o. , Donji LapacJasna Brajdić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
 # 24 (50/24)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status