Detalji ponude:
NazivFINA - elektronička dražbaStatusRok za ponudu prošao
SudTrgovački sud u VaraždinuBroj postupka
Stečajni dužnikStečajna masa iza M-PROGRES d.o.o. - Josipa Jelačića 12, BjelovarStečajni upraviteljJugoslav Puran - Josipa Jelačića 12, Bjelovar
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponudu08.05.2018.Datum dražbe
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost4.375.000,00 HRK (602.633,68 EUR)
(Nekretnina sastojeća od: čkbr. 5/98 – oranica sa 431 m2 i čkbr. 5/99 – oranica sa 427 m2 (ukupno 858 m2), upisana u zk.ul.br. 1522/B, k.o. Savudrija (kod Općinskog suda u Puli, Stalna služba Buje, Zemljišnoknjižni odjel))
  
NapomenaPredmet se prodaje na prvoj elektroničkoj javnoj dražbi. Prva elektronička javna dražba počinje 12.02.2018..g. u 15:00:00 sati. Elektronička javna dražba završava 08.05.2018. g. u 23:59:59 sati. Jugoslav Puran, odvjetnik iz Bjelovara, J. Jelačića 12 Kontakt podaci: - broj telefona: 043/243-081, - e-mail: odvjetnik.puran@gmail.com Mišljenje i nalaz građevinskog vještaka o postupku radi naplate novčane tražbine ovrhom na nekretnini od 16.03.2016. godine dostupni na upit,
Oglas:

Trgovački sud u Varaždinu, po sucu toga suda Kseniji Flack-Makitan, u stečajnom postupku koji se vodi nad stečajnom masom iza M-PROGRES društvo s ograničenom odgovornošću za posredovanje i trgovinu u stečaju, Bjelovar, Josipa Jelačića 12, OIB 40233636512,  19. travnja 2017. donio je
 
Z A K LJ U Č A K   O    P R O D A J I
 

I. Određuje se prodaja putem elektroničke javne dražbe kod Financijske agencije nekretnina stečajne mase iza M-PROGRES društvo s ograničenom odgovornošću za posredovanje i trgovinu u stečaju, Bjelovar, Josipa Jelačića 12, OIB 40233636512 kao i to:

- čkbr. 5/98 oranica sa 431 m2 i čkbr. 5/99 oranica sa 427 m2, ukupno 858 m2, upisane u z.k. ul. br.1522/B, k.o. Savudrija, kod Općinskog suda u Puli, Stalna služba Buje, Zemljišnoknjižni odjel.

Na navedenim nekretninama upisano je pravo služnosti polaganja i održavanja vodovodnih cijevi preko čkbr. 5/98 i čkbr. 5/99 u AI, nastale cijepanjem čkbr. 5/92, odnosno cijepanjem čkbr. 5/1 na ime ISTARSKI VODOVOD BUZET, te razlučno pravo u korist N&A d.o.o. Celje, Malgajeva 2A, Republika Slovenija. Nekretnine su slobodne od osoba i stvari.

II. Utvrđuje se vrijednost nekretnina iz točke I. izreke ovog zaključka u iznosu od 4.375.000,00 kn (u cijenu je uključen porez na dodanu vrijednost).

III. NAČIN PRODAJE:
Prodaju nekretnina iz točke I. ovog zaključka provest će Financijska agencija elektroničkom javnom dražbom.
Stečajni upravitelj dužan je oglasiti prodaju na web stranici Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske u Zagrebu i Financijsku agenciju radi uvođenja u očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u stečajnom postupku.

IV. UVJETI  PRODAJE:
Nekretnina u naravi predstavlja nedovršenu građevinu s pripadajućim zemljištem unutar granica građevinskog područja Ravna dolina, stambeno-turistička namjena.
 
Nekretnine se ne mogu prodati:
- na prvoj dražbi ispod tri četvrtine (3/4) utvrđene vrijednosti, tj. ispod iznosa od 3.281.250,00  kn;
- na drugoj dražbi ispod jedne polovine (1/2) utvrđene vrijednosti tj. ispod iznosa od 2.187.500,00 kn;
- na trećoj dražbi ispod jedne četvrtine (1/4) utvrđene vrijednosti tj. ispod iznosa od 1.093.750,00 kn
- na četvrtoj dražbi nekretnina se prodaje po početnoj cijeni od 1,00 kn.

Sve  troškove i poreze u svezi s prodajom snosi kupac.
Nakon prodaje nekretnine i nakon što budu ispunjeni uvjeti za upis kupca u zemljišne knjige, brisati će se tereti koji su upisani u zemljišnim knjigama u korist založnih vjerovnika.
Pravo dražbovanja imaju samo osobe koje uplate jamčevinu u iznosu od 100.000,00 kn i to za sve četiri dražbe, na poseban račun Financijske agencije u roku i na način utvrđen u pozivu za sudjelovanje. Uplatiteljem jamčevine smatrat će se osoba čiji je osobni identifikacijski broj (OIB) naveden u pozivu uplate (PNB).
Jamčevina se uplaćuje najkasnije zadnjeg dana objave poziva za sudjelovanje.
Sudionik čija će ponuda biti prihvaćena, jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu,  a ostalim sudionicima će biti vraćena.
Kupac je dužan uplatiti razliku između uplaćene jamčevine i postignute kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od pravomoćnosti rješenja o dosudi.
Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu, sud će posebnim rješenjem odrediti prodaju nevažećom  i odrediti novu prodaju, uz uvjete za prodaju koja je oglašena nevažećom, a iz položene jamčevine namirit  će se troškovi nove prodaje  i namiriti razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj prodaji i novoj prodaji.
Nekretnine će se rješenjem o dosudi dosuditi kupcu koji ponudi najpovoljniju cijenu. Nekretnine će se dosuditi i kupcima koji su ponudili nižu cijenu prema veličini ponuđene cijene, ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovninu u roku iz rješenja o dosudi.
Ako kupac radi plaćanja kupovne cijene treba uzeti kredit, sud će na prijedlog kupca već u rješenju o dosudi odrediti da će se  nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi te pošto kupovnina bude položena, u zemljišnim knjigama prilikom upisa  prava vlasništva u korist kupca upisati i založno pravo na nekretninama radi osiguranja tražbine po osnovi kredita, u korist davatelja kredita u skladu sa sporazumom o osiguranju.
Prodaja se provodi po načelu „viđeno – kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
Zainteresirane osobe mogu razgledati nekretnine i pokretnine koje su predmet prodaje,  uz prethodni dogovor sa stečajnim upraviteljem Jugoslav Puran, Bjelovar,  Josipa Jelačića 12, telefon broj 043 243 081.
Datoteka
Poziv na sudjelovanje ST 919 2015.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
1Stečajna masa iza M-PROGRES d.o.o. , BjelovarJugoslav PuranFINA - elektronička dražbaopširnije 
2Stečajna masa iza M-PROGRES d.o.o. , BjelovarJugoslav PuranFINA - elektronička dražbaopširnije 
 # 2 (50/2)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status