Detalji ponude:
NazivProdaja imovine stečajnog dužnikaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u OsijekuBroj postupka
Stečajni dužnikBRANKO KOSTIĆ, vl. poljoprivrednog obrta AGROŽIV - Stepanovića 26, VeraStečajni upraviteljJozo Pavičić - Kestenova 99 , Osijek
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponuduDatum dražbe06.03.2018.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost433.552,88 HRK (59.719,67 EUR)
(Nekretnine - upisanih u zk.ul. 1007 k.o. Vera i to: - kč.br. 964 u naravi gospodarska zgrada Stepe Stepanovića, gospodarsko dvorište i oranica, ukupne površine 6037 m2. kod Općinskog suda u Vukovaru )
  
Oglas:

Trgovački sud u Osijeku, po stečajnom sucu Jadranki Herman, u stečajnom postupku nad imovinom dužnika pojedinca obrtnika BRANKO KOSTIĆ, vl. poljoprivrednog obrta „AGROŽIV“, u stečaju, Vera, S. Stepanovića 26, OIB: 92149830503,dana 9. veljače 2018.  
    
 
z a k l j u č i o     j e
 
 
I Određuje se prodaja u stečajnom postupku, uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama, nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika pojedinca obrtnika BRANKO KOSTIĆ, vl. poljoprivrednog obrta „AGROŽIV“, u stečaju, Vera, S. Stepanovića 26, OIB: 92149830503, i to :
 
- upisanih u zk.ul. 1007 k.o. Vera  i to:
- kč.br. 964   u naravi gospodarska zgrada Stepe Stepanovića, gospodarsko dvorište i oranica, ukupne površine 6037 m2.
 
Na navedenim nekretninama upisano je razlučno pravo u korist razlučnog vjerovnika: Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb.
 
II Utvrđena vrijednost nekretnina  iz točke I  ovog zaključka iznosi:
- 433.552,88 kn.
 
III Nekretnine iz točke I ovog zaključka prodavat će se u stečajnom postupku usmenom javnom dražbom (dvanaesta  javna dražba).
Ročište za prodaju održat će se pred stečajnim sucem u zgradi Trgovačkog suda u Osijeku, soba broj 22/I dana 6. ožujka 2018.  godine u 09,00 sati.
Ročište će se održati i ako na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj.
 
IV Ovaj zaključak o prodaji objavit će se na e-oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Osijeku, i u jednom od javnih glasila.
 
V Uvjeti prodaje:
a)  nekretnine iz točke I ovog zaključka, prodaju se, na dvanaestom  ročištu za dražbu, po početnoj cijeni koja je jednaka utvrđenoj vrijednosti nekretnina iz točke II ovog zaključka i ispod te cijene ne mogu se prodavati na  ročištu (dvanaestom ročištu za javnu dražbu).
b) Sve poreze i pristojbe u svezi s prodajom nekretnina snosi kupac.
c) Kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje su najkasnije dva dana prije dana održavanja ročišta za dražbu uplate osiguranje u iznosu od po 10 %  od utvrđene vrijednosti nekretnina iz točke II ovog zaključka   na žiro račun Trgovačkog suda u Osijeku broj HR31 2390 0011 3000 0020 0 s pozivom na broj HR05 272-380-2013 kod HPB i  dokaz o tome predoče  stečajnom sucu prije početka dražbe.
Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati na dražbi samo uz ovjerenu  specijalnu punomoć.
Sudionicima dražbe koji ne uspiju u nadmetanju osiguranje će se vratiti odmah nakon zaključenja javne dražbe.
Osiguranje nisu dužni položiti razlučni vjerovnici kojima je to pravo upisano u zemljišnim knjigama.
d) Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena dužan je u roku 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja o dosudi uplatiti razliku između osiguranja i postignute kupoprodajne cijene na račun sudskog depozita.
Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu sud će posebnim rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju uz uvjete određene za prodaju koja je oglašena nevažećom, a iz položene jamčevine namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj prodaji i novoj prodaji.
e) Ukoliko je kupac razlučni vjerovnik koji se namiruje iz kupovnine ili se namiruje   prije   tražbina  svih  ostalih vjerovnika  koji  imaju  pravo  na namirenje  iz iste kupovnine,  nije  dužan  položiti  kupovninu  ako  ona iznosi koliko i njegova tražbina ili manje, ako iznosi više tada je dužan položiti razliku.
f) Nekretnine će se rješenjem o dosudi dosuditi kupcu koji ponudi najpovoljniju cijenu.
Nekretnine će se dosuditi i  kupcima koji su ponudili nižu cijenu (ali ne i nižu od one početne na ovom ročištu za prodaju) prema veličini ponuđene cijene, ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovninu u roku iz točke  V d).
g) U rješenju o dosudi nekretnina sud će odrediti da se nakon pravomoćnosti toga rješenja i nakon što kupac položi kupovninu, u zemljišnim   knjigama   u   njegovu  korist   upiše  pravo  vlasništva  na dosuđenim nekretninama, te brisati prava i terete na nekretninama koji prestaju njihovom prodajom.
h) Nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi i nakon što kupac položi kupovninu sud će donijeti zaključak o predaji nekretnina kupcu, čime kupac stupa u posjed istih.
i) Prodaja se obavlja po načelu „viđeno – kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
 
Razgledati nekretnine i dokumentaciju vezanu uz iste, zainteresirane   osobe mogu u vrijeme dogovoreno sa stečajnim upraviteljem Jozom Pavičić odvjetnikom iz Osijeka na mobitel  broj 098213282. Više podataka o prodaji imovine stečajnog dužnika može se naći i na www.sudacka-mreza.hr/stecaj ili na www.vts.hr u rubrici „web stečaj“.
 
 
 
Obrazloženje
 
 
Rješenjem ovog suda broj St-380/13-11 od 20. studenog 2013. godine otvoren je stečajni postupak nad imovinom dužnika pojedinca obrtnika Branka Kostić vl. poljoprivrednog obrta Agroživ u stečaju Vera, a stečajnu masu čine i nekretnine koje su predmet ove prodaje.
 
Stečajni  upravitelj podneskom od 12. siječnja 2015.  godine podnio je  prijedlog da se nekretnine upisane u točci I ovog rješenja, a na kojima postoji razlučno pravo, prodaju u stečajnom postupku uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama, sukladno članku 164.  stav 1.  Stečajnog zakona (Narodne novine broj  44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12, 133/12 u vezi s člankom 441. Stečajnog zakona Narodne novine 71/15).
 
Nakon održane jedanaeste javne dražbe na kojoj nije bilo zainteresiranih ponuditelja, početna cijena na dvanaestoj  javnoj dražbi umanjena je za 10 % u odnosu na početnu cijenu s prethodne javne dražbe.
 
O uvjetima i načinu prodaje odlučeno je temeljem Odredbe članaka  92., 93., 94., 95., 98., 100., 100 a., 101. i 101. a) Ovršnog zakona  (Narodne novine broj 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05, 67/08, 139/10, 112/12, 25/13 i 93/14)  a u svezi s člankom  164. Stečajnog zakona.
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
126.02.2019BRANKO KOSTIĆ, vl. poljoprivrednog obrta AGROŽIV , VeraJozo Pavičić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
231.01.2019BRANKO KOSTIĆ, vl. poljoprivrednog obrta AGROŽIV , VeraJozo Pavičić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
312.12.2018BRANKO KOSTIĆ, vl. poljoprivrednog obrta AGROŽIV , VeraJozo Pavičić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
414.11.2018BRANKO KOSTIĆ, vl. poljoprivrednog obrta AGROŽIV , VeraJozo Pavičić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
502.10.2018BRANKO KOSTIĆ, vl. poljoprivrednog obrta AGROŽIV , VeraJozo Pavičić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
610.07.2018BRANKO KOSTIĆ, vl. poljoprivrednog obrta AGROŽIV , VeraJozo Pavičić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
717.05.2018BRANKO KOSTIĆ, vl. poljoprivrednog obrta AGROŽIV , VeraJozo Pavičić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
824.01.2018BRANKO KOSTIĆ, vl. poljoprivrednog obrta AGROŽIV , VeraJozo Pavičić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
928.11.2017BRANKO KOSTIĆ, vl. poljoprivrednog obrta AGROŽIV , VeraJozo Pavičić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1030.10.2017BRANKO KOSTIĆ, vl. poljoprivrednog obrta AGROŽIV , VeraJozo Pavičić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1127.09.2017BRANKO KOSTIĆ, vl. poljoprivrednog obrta AGROŽIV , VeraJozo Pavičić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1205.07.2017BRANKO KOSTIĆ, vl. poljoprivrednog obrta AGROŽIV , VeraJozo Pavičić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1309.05.2017BRANKO KOSTIĆ, vl. poljoprivrednog obrta AGROŽIV , VeraJozo Pavičić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1414.03.2017BRANKO KOSTIĆ, vl. poljoprivrednog obrta AGROŽIV , VeraJozo Pavičić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1514.02.2017BRANKO KOSTIĆ, vl. poljoprivrednog obrta AGROŽIV , VeraJozo Pavičić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1618.10.2016BRANKO KOSTIĆ, vl. poljoprivrednog obrta AGROŽIV , VeraJozo Pavičić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1712.07.2016BRANKO KOSTIĆ, vl. poljoprivrednog obrta AGROŽIV , VeraJozo Pavičić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1819.05.2016BRANKO KOSTIĆ, vl. poljoprivrednog obrta AGROŽIV , VeraJozo Pavičić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
 # 18 (50/18)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status